HjemNettavisOm MannsForum

Om MannsForum

MANNFORUM ER EN IDEELL FORENING MED HOVEDFORMÅL Å VÆRE EN AKTIV STEMME FOR GUTTER, MENN OG FEDRES LIVS- OG LIKESTILLINGSUTFORDRINGER I SAMFUNNET.

MannsForum registrerer at 40 års ensidig statlig innsats for særlig å bedre kvinner og mødres stilling i samfunnet har skapt nye forskjeller mellom kjønnene. Statlig familie- og likestillingspolitikk favoriserer i dag kvinner og mødre delvis på bekostning av likeverd og likestilling for menn og fedre. Likestillings- og diskrimineringslovens «tar særlig sikte på å bedre kvinners … stilling», jfr. § 1. ledd 3. Barneloven har en innebygd morpresumsjon som vanskeliggjør likestilt foreldreskap mellom foreldrene, og barna lik tilgang til begge foreldres kjærlighet og omsorg etter samlivsbrudd.

MannsForum er også opptatt av mange gutters spesielle oppvekst- og skoleutfordringer med kvinnedominerte oppvekst- og undervisningsmiljøer, og mangelen på positive mannlige rollemodeller i skolen og offentlige incentiver for kjønnsbalanse i videregående- og høyere utdanning.

MANNSFORUM BLE ETABLERT I 2008 OG ER LANDETS STØRSTE (OG ENESTE) MEDLEMSBASERTE LIKESTILLINGSFORENING FOR MENN OG FEDRE

Mannsforum er i rask vekst og hadde ca. 600 betalende medlemmer per 1.5.2019. MannsForum har også mange følgere/deltagere på sine Facebook sider. Flertallet av foreningens medlemmer er fedre som har barn som er, eller har vært, utsatt for samværsabotasje fra barnas mors side, til dels med passiv støtte fra barne- og/eller familievernet, og NAV. Ca. 10 % av medlemmer er kvinner, i hovedsak pårørende av mannlige medlemmer. Ca. 5 % av medlemmene har innvandrerbakgrunn. MannsForum er organisert i arbeidsgrupper og regionale nettverk med felles styre, og deltar i nettverket Nordic Fathers. MannsForum mottar årlig støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

MANNSFORUM JOBBER I HOVEDSAK GJENNOM FØLGENDE AKTIVITETER:

  • MYNDIGHETSKONTAKT i form av brev og møter med innspill til, og deltagelse i, høringer i departementer og Storting i forbindelse med endringer i lover og forskrifter i familie- og likestillingspolitikken og forvaltningen.
  • DEBATTSEMINARER om viktige temaer om gutter, fedre og menns utfordringer. Det viktigste arrangementet er markeringen av den internasjonale Mannsdagen 19.11. med en større likestillingskonferanse hvert år.
  • KAMERATHJELPEN er et likemannstilbud til menn og fedre som søker, og får, råd hos erfarne medlemmer for å kunne beholde samvær med barna etter samlivsbrudd, på tross av motstand fra samværsaboterende mødre og kjønnslojale ansatte i familievernet, barnevernet og domstolene.
  • MEDIEINFORMASJON om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer i forhold til statlig oppvekst-, familie- og likestillingspolitikk og forvaltning. MannsForum deltar aktivt i den offentlige debatt i presse, radio, TV og på nettet.
  • APPELLER foran Stortinget mot Barneloven og barne- og familievernets manglende prioritering av barns rett til å se sine fedre etter samlivsbrudd, og statens brudd på internasjonale konvensjoner om likeverdig foreldreskap.
  • DOKUMENTASJON av gutter, fedre og menns særlige levekår og utfordringer, inkl. statistikk og eksempler på og omfang av offentlig og privat kjønnsdiskriminering av gutter, fedre og menn. Kunnskapsinnhenting av internasjonal forskning om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer.
  • MANNS- OG KVINNEPRISEN deles ut hvert år til en mann og en kvinne som ved sitt gode eksempel har bidratt aktivt til å motarbeide kjønnsdiskriminering av, og arbeide for likestilling for, gutter, menn og fedre.