HjemFor medlemmerRettssaken mot NAV om barnebidrag er i gang igjen

Rettssaken mot NAV om barnebidrag er i gang igjen

MannsForum har lovet at vi ikke vil gi oss i bidragssaken, noe vi følger opp konsekvent med handling. MannsForum søker effektiv rettergang og har allerede sendt inn ny stevning, men vi er samtidig prisgitt de prosessuelle omstendigheter som omkranser fremdriften.

Denne gang er det MannsForum som forening som står som saksøker i det som betegnes et “fastsettelsessøksmål”, som betyr at vi ønsker en dom som fastsetter at NAV sin praksis er feil.

Siden denne saken skal føres som et vanlig søksmål og ikke som gruppesøksmål blir fokuset i stevningen og kravene til stevningen litt annerledes. Nå handler det ikke om å få godkjent et gruppesøksmål, men om selve saken og derfor blir det betraktelig mer fokus på jussen. 

I stevningen er det derfor presentert materiale som går kraftig i rette med justisdepartementets lovutvalg sin redegjørelse fra 1 mars 2021, som hevder at praksis ble lovlig som følge av en utilsiktet endring i forskriften. Det er presentert dokumentasjon for at NAV sin praksis IKKE ble innført som følge av forskriftsendringen, men at NAV allerede hadde den praksis innen. Dette er dokumentert i form av et forsideoppslag i Aftenposten fra juni 2008, altså seks måneder innen regelendringen.

Det er også vedlagt dokumentasjon for at NAV ved opplæring av nye saksbehandlere ser helt bort fra forskriftens §9 1 ledd som har en hovedregel om at avtalt samvær skal legges til grunn for samværsfradrag. MannsForum er kommet i besittelse av internt opplæringsmateriale som NAV benytter og her fremgår det tydelig: “Vårt utgangspunkt: Den faktiske situasjonen”.

Det er i stevningen også dokumentert at NAV sitt interne rundskriv til forskriftens § 9 strider imot både praksis og NAV sitt opplæringsmateriale. I rundskrivet står nemlig følgende:

NAV Forvaltning skal uten nærmere vurdering legge til grunn avtalen mellom foreldrene, eller avgjørelsen fra fylkesmannen (fra før 1. april 2004) eller domstolen. Det samme gjelder når partene har inngått rettsforlik om samværet, og når fylkesmannen har stadfestet en avtale om samvær.

I brev fra dommer Kim Heger hvor det ble avvist å fortsette gruppesøksmålet som et fastsettelsessøksmål ble vi forespeilet en rask saksbehandling, og dette prøver vi å holde retten fast på i stevningen. 

MannsForum ser dessverre for seg at saken ikke slutter i tingretten, men at staten anker om de taper. Dette betyr at MannsForum kan få behov for en økonomisk innsprøyting og vi har derfor planer om å opprette en spleis. Følge derfor med på siden opprettet en SPLEI, S og vil sette stor pris på om du vil støtte oss. Donasjoner over 500 kr gir fratrekk på skatten. 


Les stevningen  her inkludert det omtalte bevisgrunnlag. 


Vi har også fått tilsvar fra staten, som kan leses her. Ikke uventet forsøker staten å få retten til å avvise søksmålet, med noen, for oss, ganske uforståelige betraktninger om at søksmålet skulle være “et fragment av en rettsregel”. Vi kan jo konstatere at dommen fra Høyesterett om vindmøller på Fosen var det også bare en mindre ting, nemlig krenkelse av urfolksrettigheter som gjorde at hele vedtaket om konsesjon ble kjent ugyldig, så det er uklart for oss hvor staten vil hen med denne påstanden. Vi bemerker oss særskilt at Staten ikke nedlegger påstand om å saken må avvises, men at de ber retten selv vurdere dette. 

Vi ser også at staten hadde håpet på et pilotsøksmål, formodentlig fordi det hadde gjort dem i stand til å trekke inn bidragsmottaker som så i retten kunne sitte og så tvil om det er samværssabotasje eller til barnets beste å stanse samværet, noe som i tur kan få regjeringsadvokaten til å argumentere for at det er til barnets beste å øke bidraget. Dette til tross for lovforarbeidenes klare avveining av at noen ganger kan forsørgelsen måtte vike for å motivere til samvær. 

Det skal bemerkes at regjeringsadvokaten også sendte inn tilsvaret for sent. Selv om tilsvaret er datert 5. oktober ble det først tilsendt retten via aktørportalen den 6. oktober. 

Tilsvaret fra regjeringsadvokaten medførte at vår advokat følte det var på sin plass å komme med et skjerpende prosesskriv for å imøtegå regjeringsadvokatens påstander. Dette prosesskrivet  er tilgjengelig her. 


MannsForum fikk bare én uke til å svare på regjeringsadvokatens tilsvar og vi håper dette er en indikasjon på en raskere fremdrift enn det vi har opplevd tidligere.

MannsForum har nå endret påstanden som ønsket av Regjeringsadvokaten. Den nye påstand kan leses i dette link

Christian Jessen