Kamerathjelpen er en gratis lavterskeltjeneste og foregår på telefon, e-post eller gruppemøter. Kamerathjelpen er bygget opp med regionale samtalegrupper og har lokale personer som er kurset i denne type arbeid.

Gjennom dette frivillige arbeidet har vi sett at det er et stort behov for å få hjelp og støtte i prosessen med samlivsbrudd, økonomi, avtaler og barnefordeling, og ikke minst møte med det offentlige. Vi hjelper også mange med innvandrerbakgrunn. Alle kan kontakte oss uavhengig av kjønn, alder og situasjon. Vi har taushetsplikt.

Dette er noe av det Kamerathjelpen kan hjelpe med

 • Samtaler med erfarne likepersoner
 • Støtte til arbeid rundt barnefordeling og samværsavtaler
 • Støtte og forberedelse før møter med etatene
 • Lokale møter og støttegrupper
 • Dele erfaringer og frustrasjoner
 • Hvordan takle hverdagen
 • Skilsmisse eller samlivsbrudd – hva nå?
 • Rettigheter og krav
 • Fysisk og psykisk vold – hva nå?
 • Samværsvegring og samværshindring
 • Foreldrekonflikt – hva nå?
 • Erfaring og kunnskap
 • Er du pårørende så ta gjerne kontakt

Står du midt i samlivsbruddet? Føler du deg rådvill, og kanskje redd og usikker på hva du skal gjøre? Ta kontakt med oss med en gang:

Kontakt Kamerathjelpen på telefon: 33 33 70 00
E-post: [email protected]

Hvem er vi og hva tilbyr vi?

Kamerathjelpen er en hjelpetjenste i regi av MannsForum som er Norges største ideelle likestillingsorganisasjon som representer gutter og menn. Kamerathjelpen er en kombinasjon av kostnadsfri hjelpetelefon og lokale støttegrupper med faste møter:

 • Kamerathjelpens støttetelefon: 33 33 70 00 (taushetsplikt ivaretas)
 • Kamerathjelpens støttegrupper: Ring eller send e-post til [email protected].

Basert på vår flerårig erfaring vet vi at mange menn sliter med sammensatte utfordringer. Problemene menn opplever ofte overlapper hverandre. Konfliktfylte samlivsbrudd og skilsmisser fører ofte med seg sammensatte problemer som konfliktpreget barnefordeling og uenigheter om fordeling av eiendeler, tap av venner, tap av kontakt med familiemedlemmer og barn, tap av bosted, utbrenthet og tap av arbeid.

Ofte ser vi dette i sammenheng med:

 • psykiske og somatiske helseutfordringer, søvnløshet, depresjon, angst, utmattelse, redusert kognitiv prestasjon
 • dårlig selvbilde, redusert mestringsfølelse, indre uro og tap av følelse av egenverdi,
 • ensomhet, grubling, negativt tankespinn, selvmordstanker
 • nedtur i utvikling av karrieren, gjeldsproblematikk, kommunikasjonsvansker og prestasjonsvansker i jobbsammenheng, tap av arbeid og arbeidsledighet
 • ulike former for psykisk og fysisk selvskading

Hvorfor bør du kontakte Kamerathjelpen?

Mange menn trenger gode råd og støtte i vanskelige livssituasjoner samt konstruktive samtaler med andre menn som er i liknende livssituasjon og med menn som har gjennomomgått de samme utfordringene. De kan dele verdifull kunnskap og erfaring med hverandre og støtte hverandre.

I en vanskelig periode av livet er det positivt å knytte nye sosiale kontakter, få støtte og veiledning i hvordan de kan løse sine utfordringer. Kontakt med støttende nettverk gjennom Kamerathjelpen bidrar positivt til å løse konflikter med partner og komme frem til gode løsninger med arbeidsgiver, bank, helsevesenet og det offentlige som for eksempel familievernkontoret.

Alle de behovene dekkes av Kamerathjelpen, enten gjennom telefonsamtale med vår rådgiver og/eller gjennom møter i regi av lokale støttegrupper med egne fasilitatorer.

Kamerathjelpmøtene er en en viktig sosial arena. Vanligvis er det månedlige treff på fast sted til fast tidspunkt. Som oftest møtes vi på pub eller café med egne lokaler.

Å møte kameratene i gruppa gir deg muligheten til å åpne deg og snakke om dine og andres utfordringer i trygge omgivelser. Du:

 • vil møte konstruktivt innstilte mennesker
 • får utforsket dine og andres tanker og atferd i en trygg situasjon
 • blir kjent med andre som ofte har lignende erfaringer og følelser
 • vil oppleve ærlighet, åpenhet, tillit, konstruktivitet og integritet
 • vil kunne knytte nye verdifulle relasjoner

Regler som også gjelder deg

Vi er opptatt av å bygge Kamerathjelpgruppene som trygge sosiale arenaer. Det er derfor vi har noen viktige regler som gjelder alle som deltar i møtene:

 • Alle har taushetsplikt og det vi snakker om på møtene blir ikke fortalt videre
 • Vi behandler hverandre med respekt, er positive og konstruktive
 • Vi møtes for å støtte hverandre i våre individuelle prosesser
 • Alle bidrar med egen kunnskap, erfaring og kontaktnett på best mulig måte

Fokuset er å støtte andre i vanskelige situasjoner, veilede, bistå ved akutte behov, og bygge opp kunnskap. Kunnskapsbygging er et særdeles viktig arbeid for å bedre bistanden til menn og kvinner i en vanskelig livssituasjon. Med riktig hjelp kan man bidra til å dempe konflikter, motvirke depresjon og angst, forebygge ensomhet og redusere risikoen for selvmord.

Vår historie og misjon

Både menn og kvinner har samfunnsskapte utfordringer. Likestilling handler om en rettferdig fordeling og en samfunnsdebatt der både menn og kvinners problemer blir løftet på en objektiv og likestilt måte. Vi finnes fordi noen må representere menn i viktige debatter og i forbindelse med politiske beslutninger som tas med hensyn til likestilling, utvikling av våre barn og generell utvikling av samfunnet.

MannsForum er Norges største ideelle organisasjon som representerer menn uansett alder og seksuell orientering. Vi begynte som et nettverk i 2009, skaffet oss erfaringer i likestillingsdebatter, utviklet oss over tid og ble registrert som organisasjon i 2012.

Vi utvikler oss videre, vokser og jobber målrettet for at din og generelt menns (gutter, fedre og menn) stemme blir hørt i samfunnet, media og i stortinget. Det er mange dyktige mennesker i vår organisasjon som legger inn innsatsen for å få mer balansert debatt om likeverd og likestilling i Norge og gjennom dette jobber for et mer likestilt og balansert samfunn.

Vi forstår samfunn, arbeidsliv, familie, parforhold, utdanning, helse, barneoppdragelse og oppvekst som felles prosjekter hvor det er avgjørende med godt samarbeid mellom menn og kvinner for vårt felles beste. Vi mener at menn og kvinner har like rettigheter i samfunnet og skal bli behandlet med utgangspunkt i det av hverandre og av myndigheter. Vi mener også at barn har like stort behov for mødre som for fedre for å utvikle seg til trygge og sterke individer og bli gode samfunnsborgere. Det er derfor vårt utgangspunkt og vår overbevisning at alle barn og foreldre har retten til lik samværsfordeling.

Verdier vi styrer etter er rettferdighet, likeverd og integritet. Vi mener at samfunnet trenger ressurssterke, trygge, selvbevisste og friske menn som kan være stolte av sine viktige roller og bidrag. Vi har sterk tro på at mannsroller og betydning av menn som bidragsytere skal styrkes og løftes opp i det moderne samfunnet. Vi er overbevist om at det vil hjelpe å bygge bedre og sterkere parforhold, familier, oppvekstmiljøer for barn, arbeidsplasser og samfunnet generelt.

Har du spørsmål så ta kontakt.

Kamerathjelpens støttetelefon: 33 33 70 00 (taushetsplikt ivaretas)
Kamerathjelpens støttegrupper: Ring eller send e-post til [email protected]