HjemArtiklerKamerathjelpen

Kamerathjelpen

Kamerathjelpens telefonnummer er 33337000

MannsForum oppsto som et nettverk i 2009, da en del menn og noen kvinner delte erfaringer for å finne ut om andre opplevde ting på tilsvarende måte. Medlemmer både hadde og har et stort behov for å snakke med noe angående sin egen sak. Da manglende forståelse fra familie, nettverk, venner og offentlig hjelpeapparat er et gjengangstema for mennesker i samlivsbrudd. Slik ble Kamerathjelpen, MannsForums likemannstjeneste til; for å hjelpe de med problemer samt bistå behovet for sosial kontakt. Kamerathjelpen er en gratis tjeneste og foregår på telefon eller gruppemøter.

Kamerathjelpen er et likemannsarbeid, hvor vi også har kvinnelige likemenn. Kamerathjelpen er bygget opp med knutepunkter i Tromsø, Vesterålen, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Her har vi lokale personer som er kurset i denne type arbeid. Gjennom dette arbeidet har vi sett at det er et stort behov får få hjelp og støtte i samlivsbrudd, barnefordelinger og møte med det offentlige. Vi hjelper og støtter menn igjennom en vanskelig fase fylt av mye frustrasjoner/ usikkerhet/ fortvilelser, angst og tristhet. Vi ser at vårt bidrag her har vært med på å senke konfliktnivået rundt barn samt ført til at det er funnet gode løsninger utenfor rettssystemet. Vi har og hjulpet flere med å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet.


Kamerathjelpen.
Her får du noen å snakke med og hjelp til din egen sak. Vi har kursede kamerathjelpere spredt rundt om i lander alle med erfaring fra samlivsbrudd og barnefordelingssaker. I de største regionene er det etablert lokale selvhjelpsgrupper.
Alle våre kamerathjelpere har taushetsplikt.

Du kan nå denne tjenesten via mailadresse: [email protected]
Eller kontakt kamerathjelpskoordinator Ole-Petter Olsen: [email protected]

Vi har også telefonnummer: 33337000Konseptet Kamerathjelpen.
Denne er bygget opp etter samme prinsippene som foreningen Far har i Danmark, og er MannsForum sin likemannstjeneste. Hvor medlemmene kan få støtte, råd og tips fra andre menn og kvinner som har vært eller er i samme situasjon som dem selv. Hvor overføring av personlige erfaringer fra tilsvarende sak/situasjon gjennom en samtale prosess vil bidra til å bedre mottakerens livs situasjon mestringsevne og utfall av egen sak.

Tjenesten er bygget opp som et nettverk av menn og kvinner med erfaringer og god medmenneskelig forståelse. Hvor fokuset blir å støtte andre i vanskelige situasjoner, veilede, bistå ved akutte behov samt bygge opp kunnskap. Kunnskaps oppbygging er et særdeles viktig arbeid for å bedre bistanden til menn og kvinner i en vanskelig livs fase. Denne tjenesten bidra til å dempe konflikter, motvirke depresjon, angst, ensomhet samt forebygge selvmord.

For det er ikke til å se bort fra at en del av selvmord statistikken kommer fra samlivsbrudd og tap av kontakt med egne barn. Noe vi som organisasjon har erfaringsbasert kunnskap om. Vi er og kjent med at mange har utfordringer med tap av nettverk og problemer med å snakke om sine utfordringer i samlivsbrudd med venner og nær familie. Det kan for noen være essensielt å komme i kontakt med noen som har forståelse og erfaringer fra tilsvarende situasjoner og som ikke er knyttet til den oppståtte situasjonen. Hjelpen kan gis gjennom personlige møter, skriftlig over nettet eller telefon samtaler. I dag er det ca 30 stykker som er kurset i likemannsarbeid. Disse er spredt rundt om i landet. Disse er gitt te knutepunkt funksjon. Hvor vi for tiden etablerer selvhjelpsgrupper og lokale nettverk. Dette er grupper som skal gi hjelp til selvhjelp, for å unngå skadevirkninger av samlivsbrudd, både hos barn og foreldre samt øvrig familie.

Situasjonen i dag.
Gjennom kamerathjelpen så gir vi råd og veiledning til fedre og mødre, bonus fedre og bonus mødre og besteforeldre. Råd, tips, veiledning, samtaler og strategier i alt som omhandler vanskelige livssituasjoner, samlivsbrudd, barn, økonomi, bidrag, støtteordninger osv. Vi hjelper dem og med å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Via denne jobben som så har vi opprette noen lokale selvhjelpsgrupper rundt om i landet. Disse fungerer som samtale og selvhjelpsgrupper. Hvor menn kommer sammen og snakker som sine saker. De får en arena og et nettverk til selvhjelp, sosial inkludering og støtte.

Noen erfaringer
Vi ser et stort behov for noen å samtale med, noen som har vært i samme situasjon og som forstår. Vi ser at mange er frustrerte over hvordan de blir møtt og håndtert av familievernkontorene, barnevern, skol og NAV. Det ser ut som at mange menn har en forventning til systemet ut fra kultur og samfunnsmessige forhold. Slik som likestilling, likeverd, delt foreldreskap osv. Sjokket og frustrasjonen blir da stor, når disse forventningene ikke blir møtt. Gjennom vårt likemannsarbeid har vi fått mange positive tilbakemeldinger. Hvor den veiledningen vi har gitt, har hjulpet menn igjennom en vanskelig tid. Det har gjort at de har fått større forståelse for prosessene og dynamikken i slike saker. Vet hva som forventes av dem, hva de kan bli møtt med og hva som skjer i neste fase osv. Vi har hjulpet dem med å dempe konflikten og fått til gode løsninger.

I dag så når vi ut til ca 20 st i uken. Det er som oftest de som er litt resurssterke og tar initiativ til kontakt. Vi vet at det finnes mange menn der ute som kunne ha trengt en kamerat til å veilede dem. Vår visjon er at vi skal kunne nå alle som har behov for bistand, hjelp og støtte i disse fasene av livet. Slik at vi kan unngå angst, depresjoner, selvmord, stygge skilsmisser, vold, rusproblemer, tap av helse og jobb.