HjemNettavisStiller spørsmål ved barnelovutvalgets kredibilitet og innsikt

Stiller spørsmål ved barnelovutvalgets kredibilitet og innsikt

– Det må være lov å spørre om utvalget i det hele tatt har oppfylt mandatet sitt, sier Arne Børke, leder i MannsForum.

TV2 har den siste tiden satt søkelyset på NAV i det som fremstår som nok en skandale fra etaten. Etter tips fra MannsForum har TV2 avslørt at NAV i forbindelse med fastsettelse av barnebidrag i saker med samværssabotasje ikke bare bedriver en praksis som er feil. Praksisen er stikk i strid med det som opprinnelig var lovens intensjon. Det sier juseksperter til TV2. Dette mener MannsForum at barnelovutvalget har hatt all mulighet til å foreslå endringer på – uten at utvalget har gjort det.

– 15. juli i år sendte MannsForum et brev til barnelovutvalget. Der beskrev vi feilene ved NAVs praksis. Vi fortalte hva vi har funnet i lovverket, i forarbeidene og tolkninger av det. Funnene våre har vi beskrevet for utvalget. Og vi har påpekt betydningen dagens bidragsfastsettelse har i forhold til samværssabotasje. Men dette er ikke tatt hensyn til av utvalget, foreller Arne Børke, leder av MannsForum.

Brevet som ble sendt barnelovutvalget kan leses i sin helhet her.

Samværssabotasje som tilleggsmandat

– Barnelovutvalget fikk også et tilleggsmandat til arbeidet deres. De skulle se spesielt på nettopp samværssabotasje. Men de har ikke kommet med noen forslag omkring dette. Da spør vi oss om utvalget ikke har vurdert enkelte deler av mandatet i det hele tatt. Har de kredibilitet og nok innsikt i tematikken, eller kommer de rett og slett til kort?, spør Børke retorisk.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (avbildet) svarte i høst både Silje Hjemdal (FrP) og Andrè N. Skjelstad (V) følgende om forhindring av samværssabotasje:

«I tråd med Granavolden-plattformen har regjeringen gitt Barnelovutvalget et tilleggsmandat om også å gjennomgå barnelovens regler om tvangsgjennomføring av samvær med samværshindring. Det vil si at spørsmålet om tvangsgjennomføring av samvær er under utredning.»

– Barnelovutvalget har gjennomgått tilleggsmandatet. Men de har konkludert med at vi ikke trenger ytterligere sanksjonsmidler. Det til tross for at utvalget selv påpeker at det allerede i odelstingsproposisjon (Ot.prp) 56 1996-1997 ble påpekt at det finnes situasjoner hvor det å bøtelegge ikke er en brukbar løsning. Og at den andre løsningen, som er å gå til sak for å overføre bosted, har liten sjanse for å føre frem. Også dette fremgår av samme odelstingsproposisjon, sier Christian Jessen, som arbeider i MannsForum sin barnelovsgruppe. Han legger til:

– Grunnen til at det å gå til sak har liten sjanse til å føre frem, er fordi status quo (i denne sammenheng: ingen endring i barnets boforhold, red. anm.) vektes tungt i retten og barnet har gjerne har vært holdt borte lenge.

Vil ha svar

Arne Børke mener det er berettiget å spørre om barnelovutvalget har oppfylt mandatet sitt når utvalget har hatt informasjon om det som nå refereres til som «bidragsskandalen» etter TV2s avsløringer og hvordan dette kan gi økonomisk motiv for samværssabotasje.

MannsForum har i en tidligere artikkel gått dypere inn i historikken bak avsløringen og også forklart mer detaljert de juridiske vurderingene bak konklusjonen om at NAV i mange år har bedrevet en praksis som er direkte feil, med de tragiske konsekvenser dette har hatt for tusenvis av barn og fedre og mødre.

MannsForum har bedt om et intervju med Torstein Frantzen (avbildet). Han har ikke besvart vår henvendelse. Vi har også bedt BFD om kommentarer til denne saken. Det har departementet ikke ønsket å avgi.

Bildene av Ropstad og Frantzen er skjermdumper fra Regjeringens videostrømming av overleveringen av barnelovutvalgets NOU.