HjemNettavisJustisminister Listhaug avviser bruken av sanksjoner mot samværsabotasje

Justisminister Listhaug avviser bruken av sanksjoner mot samværsabotasje

Publisert 14.03. 2018

Justisministeren vil ikke gjøre noe for å endre dagens rettstilstand der samværsretten i praksis er uten strafferettslig vern. I brevet gir ikke Justisdepartementet utrykk for at de ønsker å gjøre noe som helst for å styrke barn og foreldres rettssikkerhet og for å få slutt på at det i praksis er straffefrihet for alvorlige lovovertredelser som ikke straffeforfølges; som falske forklaringer i retten, falske anmeldelser og falske anklager fremsatt i forbindelse med en foreldretvist.

Svar på åpent brev om barn og foreldres rettssikkerhet
Justis- og beredskapsdepartementet jobber hver dag for rettssikkerhet og trygghet. Innspill som de dere kommer med i brevet, er sentrale for at departementet skal kunne utføre samfunnsoppdraget sitt på best mulig måte. Jeg vil takke for brevet og for at dere retter søkelys mot viktige tema.

Påtalemyndigheten skal opptre objektivt i hele sin virksomhet, og domstolene er uavhengige i sitt dømmende virke. Jeg har tillit til at politiet, påtalemyndigheten og domstolene behandler saker som gjelder falske forklaringer, anmeldelser eller anklager samt retten til samvær i samsvar med lovgivers intensjoner. De nærmere reglene om hvor barn skal bo fast og virkninger av brudd på avgjørelser om samvær, hører under Barne- og likestillingsdepartementet. Jeg oversender derfor brevet til Barne- og likestillingsdepartementet som rette faginstans, inntatt som kopimottaker her.

Til slutt ønsker jeg å nyansere omtalen i brevet av prosessrisiko i forbindelse med at det settes frem krav om tvangsbot når retten til samvær ikke respekteres. Selv om det ikke ytes rettshjelp ved fremsetting av kravene, nevner jeg at disse sakene er fritatt for rettsgebyr etter rettsgebyrloven§ 14. Det er ikke dekning i budsjettene for at alle sakstyper som kunne fortjent å være omfattet av en ordning med fri rettshjelp, er det. Jeg tar med meg synspunktene deres i det videre arbeidet på rettshjelpsfeltet.

Med vennlig hilsen 
Sylvi Listhaug