HjemArtiklerVedr. særbidrag til konfirmasjon

Vedr. særbidrag til konfirmasjon

MannsForum er gjort oppmerksom på at de veiledende satser for klær og feiring i forbindelse med særbidrag til konfirmasjon er blitt fjernet. På forrige brukergruppemøte med NAV ble det opplyst at veiledende beløp er blitt fjernet fordi NAV er blitt oppmerksom på at de ikke hadde hjemmel til å operere med slike veiledende satser.

Slik vi oppfattet opplysningene i møtet, er det i stedet utarbeidet interne retningslinjer for de ansatte på hvordan de skulle vurdere hva som er rimelig utgift til konfirmasjon. 

Mannsforum vil gjerne be om å få tilsendt kopi av slike interne retningslinjer. Dersom slike retningslinjer likevel ikke finnes, ber vi om å få opplyst hvordan NAV har sikret at de langt over 100 saksbehandlerne innen bidragsområdet har samme utgangspunkt for å vurdere hva som er en rimelig utgift.

NAV har håndtert mange søknader om særbidrag, som frem til nå har vært behandlet på bakgrunn av et rundskriv som NAV nå mener ikke har hjemmel i loven og dermed heller ikke kan være gyldig. MannsForum ber om å få opplyst hvordan disse har blitt håndtert.

Hvordan har NAV forholdt seg til de mange vedtak som er fattet på bakgrunn av standardsatsene, og er sakene vurdert gjenåpnet?

Det er hevet over enhver rimelig tvil  at hvis det har vært søkt om særbidrag på bakgrunn av høyere utgifter, og disse er blitt avslått grunnet de ikke hjemlede standardsatser, så er det stor sannsynlighet for at den uheldige anvendelsen av standardsatser har innvirket på vedtaket og at vedtaket derfor er ugyldig. 

Vi imøteser svar på ovenstående spørsmål. 

Med vennlig hilsen 

Christian Jessen
Leder barnelovsgruppen i MannsForum

NAV svarer 5. mai 2023

Saksbehandler: Siri Risnes // Familie og pensjon

Særtilskudd til konfirmasjon
Vi viser til henvendelser datert 27. april og 5. mai 2023 hvor dere har spørsmål til den nylige oppdateringen av rundskrivet tilhørende barneloven 67, andre ledd.
Dere opplyser at dere har blitt informert om NAV ikke har hatt hjemmel for å oppgi
veiledende beløp på hvor høye utgifter som kan godkjennes i rundskrivet, og at dette er
bakgrunnen for at disse har blitt fjernet. Dere har også blitt informert om at det er utarbeidet NAV interne retningslinjer på hvor høye utgifter som kan godkjennes i ulike tilfeller. Dere ønsker en tilbakemelding på om vedtak fattet med utgangspunkt i det tidligere rundskrivet anses som ugyldige, om saker skal tas opp til ny vurdering og ber samtidig om å få oversendt de interne retningslinjene på området.

NAVs retningslinjer for behandling av krav om særtilskudd finnes i rundskrivet. Det foreligger ikke andre interne retningslinjer for hvilke vurderinger som skal legges til grunn og hvilke beløp som kan anses som rimelige og nødvendige i ulike tilfeller. Saksbehandlerne må alltid vurdere hva som er rimelige og nødvendige utgifter ut fra forholdene i den enkelte sak. Dette skal ses i sammenheng med foreldrenes økonomi og andre forhold i saken. Dette er de samme vurderingsmomentene som også tidligere har fremkommet i rundskrivet.

Bakgrunnen for at de veiledende beløpene ble fjernet var ikke at NAV ikke har hjemmel til å oppgi veiledende beløp i rundskrivet, men at beløpene som var oppgitt var fra 2009 og ikke hadde blitt oppjustert siden da. Vi har også sett at det har vært uheldig for skjønnsutøvelsen at rundskrivet har inneholdt slike veiledende beløp. Fra direktoratets side var det derfor ønskelig å presisere at det skal gjøres en individuell skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle og at foreldrenes samlede økonomiske situasjon alltid skal inngå i denne vurderingen.

Dette er informasjon som også har fremkommet i rundskrivet tidligere, men som nå er
tydeliggjort. Vi finner ikke at det er grunnlag for å gjenåpne saker på bakgrunn av denne
rundskrivsendringen. Endringen anses som en presisering og ikke en endring av NAVs
praksis.

Vi håper dette besvarer spørsmålene deres.

Med hilsen
Siri Risnes
seniorrådgiver
Familie og pensjon