HjemLikestillingEndelig et likestillingsbarometer med mannsperspektiv

Endelig et likestillingsbarometer med mannsperspektiv

Illustrasjon: Nasif Ahmed

Nytt likestillingsbarometer gir en bedre forståelse av likestillingen i Norge

De norske likestillingsbarometrene til Statistisk sentralbyrå og Likestillingsdirektoratet (Bufdir), er ensidig preget av et kvinneperspektiv. Dette samsvarer med Likestillingslovens §1 ledd 3: «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners …stilling». Slik benytter begge barometrene indikatorer som i hovedsak belyser områder hvor kvinner kommer dårligere ut enn menn, og de utelater viktige områder fra dagens samfunn hvor menn kommer dårligere ut enn kvinner.

Likestillingsbarometrene benyttes av politikere, byråkrater, forskere og media som kilder til å forstå likestillingstilstanden i kongeriket.

Mannsforum ser nødvendigheten av et nytt likestillingsbarometer, som også inkluderer områder i samfunnet hvor menn ikke kommer best ut, for å bringe balanse i vår nasjonale likestillingsforståelse.

Likestillingsbarometeret vil senere bli lansert på disse to domenene:

likestillingsbarometer.no
likestillingsindikator.no

Mannsforums Likestillingsgruppe er godt i gang med arbeidet som er både omfattende og krevende, ikke minst fordi norske kjønnsforskere til nå ikke har vært nevneverdig opptatt av mannsperspektiver i likestillingsforskningen, det foreligger lite relevant forskning på området. Målet er å bli ferdig med arbeidet i løpet av høsten, og kunne presentere et mest mulig komplett barometer på Mannsforums nordiske konferanse, på den internasjonale Mannsdagen 19. november 2021.

Det nye likestillingsbarometer behandler følgende temaer/områder:

  • Biologiske kjønnsforskjeller
  • Likeverd i familien
  • Kjønnsubalanse i kjønnssensitive yrker
  • Ulikhet for loven
  • Kjønnsfavorisering
  • Samfunnsbidrag
  • Levekår og kjønnsstigmatisering

Barometeret avsluttes med refleksjoner og konklusjoner rundt kjønn og samfunn, og forslag til tiltak for å rette opp mangler i dagens likestillingspolitikk og forvaltning.

Likestillingsgruppa tar gjerne imot tips og innspill til arbeidet med likestillingsbarometeret: Send forslag til likestillingsgruppa v/Guttorm Grundt; [email protected]