MannsForum er Norges største medlemsbaserte organisasjon for gutter, menn og fedre.

Hva er MannsForum?

MannsForum er Norges største medlemsbaserte likestillingsorganisasjon med fokus på gutter, fedre og menn. I 2023 har vi over 1200 medlemmer fra alle samfunnslag. Ca 5% av av oss har innvandrings-bakgrunn og ca 15% av oss er kvinner. MannsForum arbeider for likeverdig oppvekst for gutter og likeverdig foreldreskap for fedre. Vi er en politisk nøytral organisasjon og en stemme i den offentlige debatten for alle gutter, fedre og menn.  Les mer:

Er MannsForum en forening for sinte, middelaldrene menn?

Nei – MannsForum er en bredt sammensatt gruppe mennesker som politisk spenner fra det rødt til blått, fra alderen 16 til 75 år og med mange forskjellige nasjonaliteter, vi har mange forskjellige utdannelser inkludert jurister, medisinere, kunstnere og ingeniører, vi representere de aller flest samfunnslag og har både kvinnelige og mannlige medlemmer. Vår eneste tydelige fellesnevner er ønsket om likestilling for begge kjønn, at fedre skal bli en verdsatt forelder for barn også etter et samlivsbrudd. Vi arbeider for at gutter og menns utfordringer i samfunnet må inkluderes i likestillingsdebatten.

Er MannsForum imot kvinner og feminisme?

Nei – MannsForum fører ingen kjønnskamp mot kvinner eller feminismen, vi arbeider for likeverd mellom kjønnene, og at menns likestillingsutfordringer skal på dagsordenen på samme måte som feministene har kjempet fram kvinners rettigheter.

Mener MannsForum at likestillingen har gått for langt?

Nei – Likestillingen går ikke for langt, men den kan slå skeivt ut. For ensidig fokus på utfordringer til et av kjønnene lager ubalanse for det andre. Likestilling er en samfunnsprosess under kontinuerlig forandring, vi må arbeide systematisk for begges rettigheter og balansere våre rettigheter og muligheter opp imot hverandre.

Er MannsForum imot likestillingskampen for kvinner?

MannsForum er ikke anti-feminister eller motstander av kvinners likestillingskamp, både i verden og her hjemme gjenstår viktige saker for å oppnå full likestilling. Utformingen og forvaltningen av likestillingspolitikken i Norge har vært dominert av kvinner i mange tiår. Menn må også ha rom til å arbeide for sine saker. Likestilling er et umulig prosjekt om man bare skulle favorisere et av kjønnene, det spiller ingen rolle om favoritten er kvinner eller menn. Likeverd og muligheten til å leve et fritt liv med frie valg avhenger av at vi definerer denne balansen sammen.

Ser ikke MannsForum at menn fortsatt har privileger bare fordi de er menn?

Jo, på noen få områder igjen i Norge i dag så har en liten gruppe menn fortsatt store privileger. MannsForum er ikke motstander av at kvinner jubles inn i lederstillinger, eller at økonomiske verdier fordeles bedre mellom kjønn. Men feminismen kan ikke bare sammenligne seg med den suksessrike øverste 2% av menn med makt, innflytelse og penger. Alle må med, om regnestykket skal bli rettferdig; for aller mest dominerer menn på de dårligste statistikkene over selvmord, ensomhet, farlige arbeidsplasser med skader og død, volds-statistikken, utenforskap, flest uføretrygdede, kortere levealder, og mange andre strukturelle problemer samfunnet må ta tak i før vi kan si at begge kjønn er likestilte.

Ønsker MannsForum å gjeninnføre patriarkiet?

Nei – MannsForum arbeider for likestilling for begge kjønn. Trange kjønnsroller med mannen som skaffedyr og kvinnen på kjøkkenet betyr ufrihet for oss begge. En sterkt mannsdominert samfunnsform hører fortiden til. Enkeltindivider og familier kan godt velge å leve med et tradisjonelt kjønnsrolle-mønster om de ønsker, men da må det skje som et fritt og selvstendig valg og ikke som en rolle man tvinges inn i.

Er MannsForum kun for mannlige medlemmer?

Alle er velkomne til å bli medlem i MannsForum. – Alle som er opptatt av likeverd mellom kjønn, og likestilling for begge kjønn er velkomne hos oss. MannsForum har blant annet 15% kvinnelige medlemmer og 5% medlemmer med innvandrerbakgrunn. Vi ønsker alle velkomne, og er glade for at også flere kvinner ser våre utfordringer, og støtter oss i vårt arbeid for reel likestilling og en mer rettferdig kjønnsbalanse.

Pappaer som blir nektet kontakt med sine barn er vel som oftest dårlige fedre?

At det finnes dårlige fedre, på samme måte som det finnes dårlige mødre, er det igjen tvil om. Men det enorme omfanget av fedre som blir nektet kontakt med sine barn, og det store antall berørte barn. Beviser at dette ikke gjelder enkeltsaker men er et strukturelt, samfunnskapt problem. Barn som har både en mor og en far som vil dem det beste, har rett på kjærlighet og omsorg fra dem begge to, også etter et samlivsbrudd.

MannsForum vil alltid være moderat sentrum, vi ønsker ingen kjønnskrig men arbeider for gjensidig respekt og samliv mellom kvinner og menn. Krigshissende ytterpunkter skaper større avstand, mindre forståelse og mer polarisering. MannsForum tror på debatt, dialog og konstruktive løsninger basert på gjensidig respekt.

Hvor står MannsForum i spørsmål om homofili, transpersoner og kjønnsidentitet?

MannsForum er opptatt av likeverd og at likestilling skal gjelde for alle. Vårt arbeid for gutter, fedre og menns rettigheter omhandler alle menn uavhengig av seksuell orientering. Målet er likeverd for alle uavhengig av trosretning, kjønn, hudfarge, sosial status, legning eller alder.

Jukser MannsForum med tall og statistikk hvis det tjener saken?

Nei, MannsForum er stolte av være oppdaterte, relevante og faktaorienterte. vi er oppdaterte på det siste og mest relevante forskningen nasjonalt og internasjonalt. Vi samler og opplyser om relevant forskning så viktige avgjørelser om menn og barn kan baseres på fakta, – og ikke på fordommer og myter. Tall, statistikk og forskning er ikke alltid entydig, tolkning og forståelsen av forskningsresultater kan man alltids være uenige om. Men MannsForum er stolte av å være ryddige med fakta. Det kan vi dessverre ikke alltid si om noen av våre meningsmotstandere.

ARBEIDSGRUPPER

BARNELOVSGRUPPEN
Arbeider for en konfliktdempende barnelov som tilrettelegger for godt samarbeid mellom foreldre også etter samlivsbrudd.

LIKESTILLINGSGRUPPEN
Arbeider med konferanser og MannsForums agenda i alle likestillings saker.

MEDIEGRUPPEN
Arbeider med reklame, web, film, bilder, trykksaker, tekst og annen grafisk produksjon til markedsføring.

MARKEDSGRUPPEN
Arbeider med markedsføring og medlems-strategier.

FORSKNINGSGRUPPEN
Samlere oppdatert, relevant nordisk og internasjonal forskning om menn, likestilling og helse.

APPELLGRUPPEN
Tilrettelegger MannsForums appeller, demonstrasjoner og arrangementer.

KAMERATHJELPEN
Organiserte selvhjelpsgrupper i de største Norske byene for menn i samlivsbrudd.

MANNSFORUMS SOCIAL CLUB
Organiserer reiser og treff i Norden og Internasjonalt for sosialt samvær og nettverksbygging.

MannsForum arbeider for at fedre en gang blir anerkjent som en likeverdig omsorgsperson for sine barn, også etter samlivsbrudd.

MannsForum har som overordnet mål å arbeide for likestilling for menn. Det finnes en rekke kvinnefora og organisasjoner som arbeider med likestillings utfordringer for kvinner, men svært få fora og organisasjoner for menn. MannsForum har derfor en særlig oppgave i å arbeide for likestilling for menn, og for at menns erfaringer og utfordringer skal bli synligjort og tatt på alvor i samfunnsdebatten.
MannsForums verdigrunnlag er fullt likeverd mellom kjønnene. MannsForum anser begge kjønn som likeverdige, men ikke like. MannsForum anser, og respekterer at kjønnene er forskjellige, selv om det kan være like store forskjeller mellom individer av samme kjønn, som mellom individer av de to kjønn. Kvinner og menn utfyller hverandre, og vi trenger hverandre.