HjemLikestillingNytt mannsutvalg er klart - dette skal de jobbe med

Nytt mannsutvalg er klart – dette skal de jobbe med

Nytt mannsutvalg er klart – dette skal de jobbe med

Fredag 26. august 2022 kl. 12.00 på pressekonferansen i dag annonserte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen det nye Mannsutvalget. Her kan du lese mer om hva Mannutvalget skal se på, særlig med tanke på fedres kontakt med barn etter samlivsbrudd og menns helse og gutter i skolen og utdanning.

I foreningen Mannsforum er det stor glede for at Arne Børke, lederen i MannsForum, er representert i mannsutvalget.

Se video av pressekonferansen og presentasjon av mannsutvalget her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/presseinvitasjon-mannsutvalget/id2925213/

Mannsutvalgets medlemmer

MannsForum har tidligere gitt innspill til mannsutvalgets mandat på regionale innspillsmøter i Oslo 31.mai 2022.

Se innleggene på video her:

tv.regjeringen.no/1.html?mediaId=edffa016-8492-4528-8fa1-50793f1ceb0b

0:49:35 Arne presenterer MannsForum
1:02:00 Guttorm Grundt
1:13:00 Jan Olav Flottorp – Les Jan Olav som er i likestillingsgruppen til MannsForum sitt innspill til mandatet til mannsutvalget her.

Den 31.mai 2022 på det regionale innspilsmøte til mannsutvalget påpekte MannsForum sin leder Arne Børke:

Mannsutvalget bør derfor få mandat til å vurdere effekten på gutter (og jenters) selvfølelse og utvikling av å vokse opp uten far hjemme og med lite eller ingen kontakt med far ellers i oppveksten. Mandatet bør også omfatte forslag til effektive endringer i barne- og familiepolitikken og barneloven som kan føre til lik tilgang på biologisk far og mor i oppveksten.

Utvalget bør likeledes få oppdrag å vurdere effektive tiltak for å sikre gutter lik tilgang på far og mor også etter samlivsbrudd, inkl. delt bosted, og effektive sanksjoner mot sabotasje av barnas samvær med far.

Hvis du leser lengre ned i artikkelen ser det ut til at MannsForum har fått en god del gjennomslag for å se på fedres kontakt med barn etter samlivsbruss som et viktig likestillingsutfordring innen familie.

Internvju med Arne Børke som er med i mannsutvalget

Hva er du opptatt av å få frem i mannsutvalget Arne?

– Først og fremst vil jeg si at jeg er veldig fornøyd med å bli spurt om å bli medlem i Mannsutvalget. Som leder av Norges største og vel også eneste likestillingsorganisasjon med fokus på gutter, menn og fedres utfordringer mener jeg det er viktig at det sitter noen i utvalget som har direkte kontakt med mange av de guttene og mennene som sliter med de utfordringer Mannsforum har fokus på.

Hvordan har mannsforum jobbet for å komme med i mannsutvalget?

– Selv om jeg har blitt spurt om å være medlem av Mannsutvalget som privatperson, så er det liten tvil om at forespørselen kommer som et resultat av innsats over flere år fra mange frivillige i Mannsforum. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke både de andre i styret og også andre frivillige i MannsForum som har vært et betydelig bidrag i arbeidet med å få satt gutter, menn og fedres utfordringer i dagens samfunn på agendaen. Spesielt synes jeg det arbeidet likestillingsgruppen har gjort med Mannsforum sitt likestillingsbarometer er imponerende, sier Arne Børke til MannsForum sin nettavis.

Når skal Mannsutvalget levere sin NOU eller utredning til Regjeringen?

Mannsutvalget skal levere sin NOU / utredning innen 22. mars 2024. Mannsutvalget ble utnevt i statsråd fredag 26.august 2022.

Ifølge Regjerings pressemelding skal mannsutvalget skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. Utvalget har 17 medlemmer som skal jobbe sammen frem til våren 2024 med å lage en helhetlig oversikt og foreslå tiltak.

 – Vi ønsker at alle, uavhengig av kjønn, skal ha muligheten til å leve frie og selvstendige liv. Da må vi ta menns særskilte likestillingsutfordringer på større alvor. Vi vet for eksempel at flere gutter sliter på skolen, at fedre oftere må kjempe for å bli anerkjent som fullverdige omsorgspersoner for sine barn, gutter og unge menn får ansvaret for å passe på sine søstre og familiens ære og dessverre er selvmordstallene høyere hos menn enn hos kvinner. Vi må finne ut mer om hvorfor det er slik og hva vi kan gjøre med det, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Mannsutvalget skal levere en offentlig utredning med oversikt over hvilke likestillingsutfordringer menn møter gjennom livet og forslag til løsninger.

Hvilke områder skal Mannsutvalget se på?

Dette inkluderer områder som familie, utdanning, arbeidsliv, fritid, helse, vold og seksuell trakassering, integrering og alderdom. Utvalget skal også foreslå konkrete tiltak som vil bidra til et likestilt samfunn.

Mannsutvalgets mandat

Her kan du lese mannsutvalgets mandat.

Hvilke temaer og undertemaer skal mannsutvalget se på?


Familie
o Likestilt foreldreskap
o Barnløshet


Fritid
o Sosiale relasjoner

Helse
o Gutter og menns spesielle helseutfordringer, herunder både somatiske og
psykiske helseutfordringer


Vold og seksuell trakassering
o Voldsutøvelse
o Voldsutsatthet
o Seksuell trakassering


• Utdanning og arbeidsliv
o Utdanning og endringer i gutter og menns utdanningsvalg
o Arbeidsliv og endringer i menns yrkesvalg
o Rekruttering til arbeidslivet


Pensjonistliv
o Levekår og levevaner


Integrering
o Negativ sosial kontroll
o Kulturelle barrierer
o Stereotypier, rasisme og diskriminering


Skeives levekår
o Levekår og psykisk helse

Det mange lurer på er om mannsutvalget skal se på fedres rett til kontakt med barn etter samlivsbrudd og delt bosted?

Følgende står å lese om dette i mannsutvalget sitt mandat fra Regjeringen om delt bosted og fedres rett til kontakt med barn etter samlivsbrudd:

Familie
Likestilt foreldreskap
Likestilt foreldreskap handler både om hvordan foreldrepermisjonen fordeles mellom mødre og fedre og hvordan omsorgs- og husarbeidet fordeles. Mødre og fedre bør ha like muligheter til å delta i yrkeslivet, blant annet for bærekraften i velferden. En kjønnsskjev fordeling av arbeid og tilpasning mellom arbeids- og familieliv ser fortsatt ut til å legge en tyngre byrde til kvinners enn menns muligheter i arbeidslivet. Likestilt foreldreskap handler også om hvordan mødre og fedre ivaretar foreldreskapet etter samlivsbrudd eller når de ikke bor sammen.

Utvalget må foreslå løsninger for hvordan politikkutvikling kan bidra til:
• hvordan foreldrepermisjonen kan deles mer likt
• hvordan omsorg- og husarbeid kan fordeles likere
• legge til rette for et godt og aktivt likestillingsarbeid i arbeidslivet
• hva som skal til for å få mer likestilte foreldreskap etter samlivsbrudd
• hvordan foreldre som ikke bor sammen kan få et godt samarbeid om barna

Økende andel barnløse blant menn
Andelen menn uten barn har økt fra 17 prosent til nærmere 25 prosent i løpet av de siste årene.Forskere har pekt på en rekke årsaker, som at barnløshet kan henge sammen med lav utdanning og inntekt, dårlig helse, at færre menn vil ha barn, at det blir født flere gutter enn jenter


Utvalget må:
• vurdere hvilke likestillingsutfordringer menns økende barnløshet har i ulike deler av
livsløpet og om det er aktuelle tiltak som kan endre bildet.
• utrede om barnløsheten er frivillig eller ufrivillig.

Sammensetning av mannsutvalget

 – Jeg er veldig fornøyd med sammensetninga av utvalget som regjeringa har fått til, og setter stor pris på at medlemmene har takka ja til å delta i det viktige arbeidet. Det har skjedd store endringer de siste tiåra, og det er på høy tid å få satt gutter og menns utfordringer på agendaen, slår kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen fast.

Utvalget ledes av Claus Moxnes Jervell som til daglig er faglig sekretær i Fellesforbundet og som også har bakgrunn fra Likestillings- og diskrinmineringsombudet. Mandatet er bredt og utvalget er sammensatt av personer med ulik bakgrunn, erfaringer, kunnskap og kompetanse.

Hva skal mannsutvalget se på om gutter i skolen og menn i utdanning?

I mandatet til mannsutvalget står det følgende føringer:

Utvalget må:
• foreslå løsninger på hvordan legge til rette for at flere menn velger kvinnedominerte
utdanninger
o Som bakgrunn for å foreslå løsninger bør utvalget utrede mulige forskjeller i
menns gjennomføring av utdanning og karriereløp avhengig av om de velger en
mannsdominert, kvinnedominert eller mer kjønnsbalansert utdanning.
• foreslå løsninger på hvordan legge til rette for at flere menn velger kvinnedominerte
yrker
• se nærmere på hva som kan være forklaringer på utviklingen med lavere deltakelse i
arbeidsmarkedet blant norske menn sammenlignet med menn i OECD-land, herunder
om det er forhold i arbeidsmarkedet, f.eks. om færre kommer inn i arbeidslivet eller om
flere faller fra, tilknytning til sektor/bransjer, kompetansesammensetning, institusjonelle
forhold mv. som kan forklare denne utviklingen.

Mannsutvalgets medlemmer

Utvalget skal levere sin utredning innen 22. mars 2024 og har følgende medlemmer:

Claus Moxnes Jervell, faglig sekretær, Oslo (utvalgsleder)

Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, leder, Oslo

Arne Børke, prosjekteringsleder, Stokke. Leder i MannsForum

Åsta Lovise Håverstad Einstabland, seniorrådgiver, Kristiansand

Julie Marie Borna Fossem, orlogskaptein, Bergen

Brede Paulsen Hangeland, spilleransvarlig, Stavanger

Aili Keskitalo, politisk rådgiver, Kautokeino

Idunn Tobiassen Mauseth, prosessoperatør, Hammerfest

Aasmund Nordstoga, gardbrukar, Vinje

Liza Reisel, forsker Oslo

Ola By Rise, direktør, Trondheim

Are Saastad, daglig leder, Oslo

Adam Andreas Bredesen Schjølberg, komiker, Oslo

Camilla Stoltenberg, direktør, Oslo

Sylo Taraku, direktør, Drammen

Wasim Zahid, lege, Lommedalen

Nils-Erik Ulset, fagkonsulent, Tingvoll

MannsForums nettavis kommer tilbake med mer!