HjemArtiklerMannsForums verdigrunnlag

MannsForums verdigrunnlag

Mannsforum og likestilling

MannsForum har som overordnet mål å arbeide for likestilling for både kvinner og menn. Det finnes imidlertid en rekke kvinnefora og organisasjoner som arbeider med likestillingsutfordringene for kvinner, og kvinners interesser, men svært få fora og organisasjoner for menn. MannsForum har derfor en særlig oppgave i å arbeide for likestilling for menn, og for at menns erfaringer og utfordringer skal komme frem og bli tatt på alvor i likestillingssammenheng. De fleste fora og organisasjoner som arbeider for kvinners interesser og likestilling for kvinner er preget av feministisk ideologi og verdisyn.

MannsForums verdigrunnlag er fullt likeverd mellom kjønnene, uten ideologisk tilhørighet til verken feminisme eller maskulinisme. MannsForum anser begge kjønn som likeverdige, men ikke like.

MannsForum anser, og respekterer at kjønnene er forskjellige, selv om det kan være like store forskjeller mellom individer av samme kjønn, som mellom individer av de to kjønn. Kvinner og menn utfyller hverandre. Utformingen og forvaltningen av likestillingspolitikken i Norge har vært dominert av kvinner de siste 35 årene, og er det fremdeles. Likestillingslovens formålsparagraf (§ 1) stadfester da også at ”loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling”. MannsForum ser et klart behov for å balansere kvinnepresumsjonen i loven med et mannsperspektiv, både i bruken av loven, revisjon av denne, og i samfunnsdebatten for øvrig.

Mannsutfordringen

De fleste menn har det bra i vårt samfunn i dag, sammenlignet med tidligere tider. En del av årsaken til dette skyldes at også menn har nytt godt av kvinners innsats for bedre likestilling mellom kjønnene i hjemmet, arbeidslivet og samfunnet generelt.  Likevel er det i våre dager stadig flere menn som sliter med sine liv, mangelfull kontakt med sine barn, ensomhet, og lavt selvbilde.

Dette gjelder også gutter og unge menn, som i økende grad faller ut av skolen, arbeidslivet og heller ikke stifter familie. Et økende antall unge menn får fysiske og psykiske helseproblemer og blir uføretrygdet. Dette er godt dokumentert i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Oppvekstrapport 2013. Unge menns fallende deltagelse i utdanning, arbeidsliv og familie, kombinert med økende avhengighet av økonomiske ytelser fra samfunnet (NAV), vil på sikt bidra til å svekke velferdsstatens fremtid.  Kvinners økende deltagelse i utdanning og arbeidsliv vil ikke kunne kompensere for dette i vesentlig grad, særlig ikke med en økende andel enslige mødre og andre med egne behov for tilleggsytelser fra samfunnet

Satt på spissen kan det virke som om mange gutter i dag vokser opp i en kvinnedominert verden (hjem, barnehage og skole) med et budskap fra samfunnet om at menn til alle tider har undertrykket kvinner, og at kvinner er det egentlige gode kjønn. Gutter og unge menn blir stadig minnet om at jenter er bedre enn dem; om ikke fysisk, så sosialt, moralsk og på skolen. Mange kan føle at det egentlig ikke er særlig behov for menn i samfunnet lenger, at menn er overflødige i familien og samfunnet, og at verden ville vært et bedre sted om gutter hadde vært mer som jenter, eller til og med uten menn. Media framstiller ofte menn som dumme og klumsete, mens kvinner framstilles som sterke, intelligente og smarte. Menn og maskulinitet fremstilles nesten som noe patologisk, som roten til det meste som er galt. Dobbelt så mange kvinner bærer nag til menn enn omvendt. På samme måte som noen kvinner kan oppleve feminismekritikk som misogyni, opplever mange menn noen kvinners negative holdning til, og kritikk av, menn som misandri.

Positiv omtale av mannlige/maskuline kvaliteter, egenskaper og bidrag til samfunnet er mangelvare i det norske mediebildet. Mange gutter omgås ikke positive mannlige rollemodeller som kan korrigere og nyansere dette negative budskapet.

Når unge menns problemer og utfordringer i samfunnet er så vidt alvorlige, ville de fleste forvente at våre kjønnsforskere ville rope varsko, fagmiljøene utrede hva som burde gjøres, politikerne ville fatte vedtak og bevilge penger, og byråkratiet iverksette nødvendige tiltak.  Men det skjer ikke, bortsett fra sporadiske proforma sympatierklæringer.

Norsk likestillingspolitikk har hovedfokus på jenter og kvinners problemer og utfordringer, og har bygget opp en rekke kvinneorienterte og kvinnedominerte rammebetingelser og tiltak som lover, institusjoner, nettverk, planer og tiltak for å bedre kvinners situasjon og posisjon i samfunnet. Mange av disse rammebetingelsene og tiltakende usynliggjør, diskriminerer og/eller nedvurder menn.

MannsForum vil hevde at vår framtid i stor grad vil avhenge av hvor godt samfunnet tar vare på sine unge menn (og kvinner). Vi frykter at flere og flere unge menn vil «melde seg ut» av samfunnet fordi de oppfatter «spillereglene» som urettferdige eller diskriminerende mot menn/dem. Jo flere menn som går fra å være aktive og konstruktive samfunnsdeltakere til å bli passive, eller endog destruktive, jo mer vil samfunnet tape på det. «Primitive» samfunn var opptatt av dette, for de visste at deres eksistens var helt avhengig av hva slags menn de klarte å få ut av sine gutter. Kvinner kan ikke finansiere og drive velferdssamfunnent alene. Dersom velferdssamfunnet skal overleve, trenges et paradigmeskifte innenfor likestillingspolitikken. Det hjelper ikke om vi internasjonalt kåres til verdens meste likestilte land (for kvinner), om vi på veien dit skaper et samfunn som gjør et stort antall unge menn utrygge og uten framtidshåp. Det hjelper heller ikke om vi på veien dit mister tilliten til og  grunnlaget for velferdssamfunnet. Da taper alle, – og spesielt kanskje særlig kvinner og barn

MannsForums visjon

MannsForum jobber for et samfunn som ser på kvinner og menn som likeverdige, og der menn og maskulinitet ses på som en positiv del av, og yter positive bidrag til, samfunnet. MannsForum hevder at samfunnet får det beste ut av menn ved at gutter utvikler en sunn og moden maskulinitet i stedet for å undertrykke den. Menn bør kunne være stolte over å være menn, på samme måte som kvinner kan være stolt av å være kvinne.

For at gutter og menn skal ville ønske å yte sitt beste for samfunnet, må de få tillitt til at de blir like verdsatt av samfunnet som jenter og kvinner, og at deres innsats er like viktig. Samfunnet trenger både sterke kvinner og sterke menn. MannsForum jobber for et samfunn der forholdet mellom menn og kvinner preges av dyp gjensidig forståelse og respekt. MannsForum ønsker hverken å overdrive eller bagatellisere kjønnsforskjellene, men se på dem som noe positivt, noe som kan berike og komplettere oss. Å anerkjenne kjønnsforskjeller åpner også for at gutter og jenter i noen tilfeller kan trenge forskjellig opplæring for å få ut det beste i hver enkelt av oss. Likestillingspolitikken må bidra til å bringe kjønnene nærmere hverandre, i stedet for å skape mistillit mellom dem. MannsForum vil at likestillingspolitikken skal støtte opp under samfunnets overordnede mål om et bærekraftig samfunn til beste for våre kommende generasjoner.

Hovedprinsipper for en balansert likestillingspolitikk

  1. MannsForum støtter prinsippene om likeverd, rettferdighet og likestilling mellom kvinner og menn. Vi erkjenner at det finnes både viktige kvinnespørsmål og viktige mannsspørsmål. Vi registrerer at mange kvinner i politikk, forvaltning og organisasjoner aktivt arbeider relativt ensidig for likeverd, rettferdighet og likestilling for kvinner. Menns erfaring viser at det ikke nødvendigvis resulterer i likeverd, rettferdighet og likestilling også for menn. For å bringe balanse i samfunnsdebatten og likestillingspolitikken vil MannsForum spesielt arbeide for likeverd, rettferdighet og likestilling for menn.
  2. Likestillingsbegrepet må baseres på rettferdighet mellom kjønnene med like rettigheter, plikter, og muligheter. MannsForum vil ha en likestilling som baserer seg på at kvinner og menn er selvstendige individer som tar selvstendige valg, og derfor må forventes å stå til ansvar for sine handlinger. Mange kvinner (og noen menn) forveksler imidlertid kjønnsbalanse med likestilling. Manglende kjønnsbalanse kan være en indikator på manglende likestilling, men også på ulike egenskaper og ulike frie valg. Det er få menn som vil hevde at dagens store overvekt av kvinnelige jordmødre er en indikasjon på kjønnsdiskriminering mot menn.  Det er også få kvinnelige idrettsutøvere som vil støtte kjønnsnøytrale idrettskonkurranser. Menn og kvinner er født forskjellige, og disse forskjellene, sammen med miljø, kan påvirke menn og kvinners forutsetninger, preferanser og valg i livet.
  3. Likestillingsloven må være kjønnsnøytral, noe den ikke er i dag, hvor formålsparagrafens kvinnepresumsjon diskriminerer menn. MannsForum kan ikke akseptere at likestillingsloven favoriserer ett kjønn foran det annet. MannsForum ønsker å basere den nye likestillingspolitikken på allmenne vitenskapelige fakta om likhetene og forskjellene mellom de to kjønn, ikke baserte på ideologisk ønsketenkning. Loven må fremstå konsekvent og logisk sammenhengende, og både menn og kvinner må kjenne seg igjen i grunnlaget den baserer seg på.
  4. Likestillingspolitikken må fundamenteres med et positivt syn på begge kjønn, og bidra til å bringe kjønnene nærmere hverandre, i stedet for å skape splid og forakt.  Skal vi ha håp om å oppnå en bedre verden, må vi starte med det mest fundamentale av alt; nemlig forholdet mellom kvinner og menn. I den historiske kampen for å overleve har utnyttelsen begge kjønns egenskaper og styrke vært en viktig bakgrunn for utformingen av de kjønnsroller vi har hatt frem til i dag. Ingen skal føle skam eller skyld for hva som har skjedd i fortiden. Alle kvinner har ikke vært hjelpeløse ofre, og alle menn har ikke vært notoriske overgripere eller voldtektsmenn.  Individer av begge kjønn begår overgrep og forbrytelser. Menns vold resulterer oftere i fysisk skader, mens kvinner kanskje oftere bruker psykisk vold.
  5. Likestillingsapparatet som har ansvar for utvikling, fremdrift og tilsyn/kontroll av likestillingsloven, og norsk likestillingspolitikk bør gå foran med et godt eksempel, og være kjønnsbalansert.  Det er det ikke i dag, hvor ca 4 av 5 ansatte i likestillingsapparatet er kvinner. Den sterke kvinnedominansen gir en uheldig skjevhet og signaleffekt, med negative konsekvenser for likestillingsapparatets omdømme. Likestillingsapparatets bruk av likestillingsindikatorer må også inkludere de områder der menn blir diskriminert eller har utfordringer/problemer, ikke bare de områder der kvinner føler seg diskriminert eller har utfordringer/problemer.
  6. Likestillingspolitikken må sikre økt bevissthet rundt fedres viktige betydning både for sine sønner og døtre, familier og for samfunnet generelt. Menn må også forstå hvor viktige de er for sine barn, og dermed være seg sitt ansvar bevisst som fedre. Kvinner må forstå hvor skadelig det er å skyve far ut av sine barns liv.
  7. Likestillingspolitikken må også gjelde for oppvekstsektoren hvor gutter i dag sakker etter jentene på skolen. Det er av største betydning at samfunnet bidrar til å få det beste ut av både våre sønner og døtre for å kunne møte de store utfordringene vi vet vi står overfor i årene som kommer. Skolesystemet må endres slik at både gutter og jenter trives og blir motivert til å yte sitt beste. Dette forutsetter en sterk økning/rekruttering i andelen mannlige lærere, slik at både gutter og jenter kan oppleve positive mannlige voksenmodeller.
  8. Helsevesenet må ta like mye hensyn til menns som til kvinners helse. Menn har i gjennomsnitt 4 år kortere levetid enn kvinner. Flere menn dør av prostatakreft enn det dør kvinner av brystkreft. Mange menn sliter med fysiske og psykiske helseproblemer som ikke får like stor oppmerksomhet som kvinners helseutfordringer. Vi vil ikke påstå at ”Helsevesenet er av og for kvinner”, men for menn kan det i mediebildet av og til virke slik.