HjemNettavisPolitisk aktivisme eller ekkokammer? - En studie av mannsdebatt på Facebook

Politisk aktivisme eller ekkokammer? – En studie av mannsdebatt på Facebook

Av Ida Kvilhaug Sekanina

Masteroppgave i medievitenskap: “Politisk aktivisme eller ekkokammer? – En studie av mannsdebatt på Facebook”.

Ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Universitetet i Bergen, vår 2020.

Sammendrag:

I denne masteroppgaven undersøker jeg hvordan mannssak og mannsrollen oppleves og diskuteres av menn i to ulike Facebook-grupper. Studien tar utgangspunkt i to norske grupper sentrert rundt kjønns- og likestillingsdebatt. Gruppene kan ses i lys av en mannesfære som har vokst frem internasjonalt i den digitale sfæren de senere årene. I eksisterende forskning har denne såkalte Manosphere blitt knyttet til samtidens identitetskriger, antifeminisme og alt-right-bevegelse. Den har i liten grad blitt forstått som en politisk bevegelse som jobber mot konkrete, legitime politiske mål. Samtidig finnes det lite kunnskap om hvordan menn faktisk opplever og forhandler om hva denne aktiviteten betyr – eller hvilke identiteter og fellesskap den faktisk muliggjør og avgrenser, i Norge i dag.

Gjennom observasjon av aktiviteten i de to gruppene kombinert med dybdeintervjuer av et tilfeldig utvalg av deltakere, tegner samtalene om kjønn og likestilling mønstre der bestemte emner og kjernesaker kommer til uttrykk. Overordnet har denne studien vist at til tross for en del tematiske overlapp, synes den norske mannesfæren å være inndelt i ulike grupper som fungerer på ulike måter. Dette kommer til uttrykk både gjennom gruppenes innhold og måten deltakerne bruker foraene på. Funnene tyder på at gruppene kan tolkes som uttrykk for to ulike typer engasjement og følgelig er også forventningene blant deltakerne om hva gruppene skal være også ulik.

Den ene gruppen fremstår som et møtepunkt for menn som befinner seg i en lignende situasjon, hvor de utveksler informasjon og få utløp for frustrasjon og fortvilelse. Fokuset er på en norsk samfunnskontekst med utgangspunkt i strukturerte debatter om særlig farskapssak. Deltakerne er opptatt av politisk endring med utgangspunkt i personlige erfaringer med samværsproblematikk som følger av samlivsbrudd. Den andre grupper handler i større grad om prinsipielle diskusjoner og mer abstrakte idédebatter, hvor det som diskuteres ikke bare handler om konkrete saker, men opphøyes til å handle om likestilling og feminisme. Gruppen fremstår mangfoldig og kjennetegnes av en hard debattkultur der ulike, motstridende meninger brytes mot hverandre – og denne meningsbrytingen synes å være det som tiltrekker deltakerne.

Funnene tyder altså på at slike debatter er mer varierte og mindre kvinnefiendtlige, og at dette – til tross for å kunne ses som identitetspolitiske – også må forstås som politisk aktivitet knyttet til ønsket om å endre lover og politikk.

Les hele Masteroppgaven her: Politisk aktivisme eller ekkokammer? En studie av mannsdebatt på Facebook