HjemNettavisMannsforum møter likestillingsdepartementet

Mannsforum møter likestillingsdepartementet

Møtet ble avholdt i Kultur- og likestillingsdepartementet 10.1.20. Fra KUD møtte leder og 3 ansatte fra Likestillingsavdelingen (alle kvinner) og en mann fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet BUFDIR. Fra MannsForum møtte Likestillingsgruppa ved Dag Furuholmen, Jan Olav Flottorp og Guttorm Grundt.

KUD orienterte om departementets likestillingsarbeid og fokus på gjennomføringen av lovens nye krav til aktivitets- og redegjørelsesplikt for både offentlige og private virksomheter over 20 ansatte til å drive aktivt likestillingsarbeid. Departementet orienterte også om NOU2019:19: «Jenter og gutters handlingsrom» med høringsfrist 2. mars, og andre aktuelle saker, som f.eks. oppfølgingen av FN’s Kvinneplattform.

MannsForum orienterte om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer, og behovet for å ta mer hensyn til disse i likestillingspolitikken, samt Likestillingslovens innebygde selvmotsigelse i § 1 ledd 1 (kvinnepresumsjon) og ledd 3 (likebehandling av kjønnene). Andre temaer som ble tatt opp var: Polariseringen av kjønnene, Myten om patriarkatet, Kjønnsubalansen i kjønnsforskningen og likestillingsforvaltningen, Morspresumsjonen i Barneloven og barne- og familievernforvatningen, Behovet for en egen NOU om menns helse (inkl. selvmordsrisiko), Kvinnedominansen i barnehage-, og skolesektoren og i høyere utdanning, Ubalanserte likestillingsindikatorer, Kjønnsforskjellene i bidragene til velferdsstaten, Behovet for et felles seminar om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer, og Etableringen av et nytt Mannsutvalg for å gjennomgå konsekvensene av dagens diskriminering av menn og favorisering av kvinner og mødre likestillingspolitikken og foreslå aktuelle tiltak og lovendringer for å oppnå reell likeverd og likestillings mellom kjønnene.