HjemNettavisUndersøkelse om nordiske fedre

Undersøkelse om nordiske fedre

(Nordic Fathers Survey).

BLI MED PÅ EN NORDISK UNDERSØKELSE OM BARN OG FEDRE

Bli med på Nordic Fathers sin undersøkelse her!!

Nettverket Nordiske fedre er et samarbeid mellom organisasjoner for menn/fedre i de fem nordiske land. Nettverket har utviklet et spørreskjema på nett for å kartlegge barn og fedres utfordringer med særlig vekt på omfanget av diskriminering av fedre. Spørreskjemaet søker også å kartlegge konsekvensene for barn og fedre av diskrimineringen, hva som kan læres av dette og hva som bør gjøres for å stoppe diskrimineringen. Spørreundersøkelsen har 26 enkle spørsmål, og sikrer respondentenes anonymitet.

Målet er minst 1000 respondenter fra hvert land. I Danmark har ca. 2000 fedre svart på undersøkelsen, og de andre landene følger nå etter. Foreningen Far i Danmark er sekretariat for undersøkelsen, og MannsForum deltar fra Norge.

Resultater fra undersøkelsen vil bli presentert i en rapport som vil bli sendt til de respektive lands regjeringer, Nordisk Råd, FN, samt media.

MannsForum vil oppfordre alle fedre å delta i undersøkelsen. Jo bedre oppslutning om undersøkelsen, jo mer interesse og tyngde vil rapporten få. Og jo mer vil barn og fedres utfordringer bli tatt på alvor av myndigheter og media.

MannsForum