HjemNettavisNRKs sak om delt bosted: - Viser at vi fortsatt har en...

NRKs sak om delt bosted:
– Viser at vi fortsatt har en lang vei å gå

Enkelte ansatte i familievernet, samt en psykiater rikskringkastningen har funnet frem til, mener delt bosted for spedbarn ikke er å anbefale. Det har fått mange til å reagere.

Henvendelsene har ikke latt vente på seg hos MannsForum, etter at NRK søndag kveld publiserte en spesiell sak. Her uttaler familievernansatte seg negativt om delt bosted for små barn i ett-års alder:

– Her er fagfolk uenige, men fra familievernets ståsted så tenker vi at man skal være forsiktige og føre var med de aller minste barna, uttaler Yvonne Severinsen ved Houmansbyen familievernkontor i Oslo til NRKs journalist Ingvild Edvardsen.

– Når det kommer frem ytringer som vi ser i artikkelen til NRK, burde man kunne forvente at det i en eller annen form refereres til dokumentasjon som bekrefter synspunktene. Men dette glimrer med sitt fravær i sin helhet. Uttalelsene vi ser i NRK sin artikkel fremstår derfor som synsing basert på personlige preferanser, fremfor å være basert på kunnskap, kommenterer MannsForums leder, Arne Børke.

Faglig utdaterte?

Psykiater og psykoanalytiker Bjørn Lande, mener flytting mellom to hjem kan skape angst hos små barn, ifølge NRK.

– Opplevelsen av trygghet er knyttet både til en primær trygghetsperson og til stabilitet i nære omgivelser. En adskillelse vil kunne utløse en sterk separasjonsangst og en opplevelse av å bli forlatt. Små barn har ikke en forståelse av hva tid er eller evne til å holde fast på at mor fortsatt finnes, selv når hun er borte, uttaler han i den samme NRK-saken.

Børke er ikke i tvil om hva disse utspillene betyr i praksis:

– Uttalelser som det vi ser her og tilbakemeldinger fra medlemmer tyder på at det er en del ansatte på familievernkontorer rundt omkring i landet og andre som tilsynelatende ikke har fått med seg nyere forskning.

Også den norske psykologen Frode Thuen har jobbet med tematikken omkring småbarn og samvær, i likhet med Terje Goa, som har skrevet om sin svake tillitt til systemet.

Mer jobb å gjøre for MannsForum

Børke forteller at man på generelt plan ser en stadig bedring i kompetansenivået hos familievernkontorene.

– Men uttalelser som dette tyder på at vi fortsatt har en vei å gå. Det kan også se ut som en del familievernkontorer fortsatt ikke er oppdatert, med hensyn til at Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) kom med en oppdatert anbefaling for samvær for barn der foreldre ikke bor sammen. Der står det tydelig at der foreldrene har bodd sammen i begynnelsen av barnets liv, så anbefales det at foreldrenes roller og betydning for barnet i størst mulig grad skal videreføres etter samlivsbrudd, opplyser Børke og fortsetter:

– Dette betyr at der foreldrene har vært likeverdige omsorgspersoner frem til samlivsbrudd, så anbefales altså at dette videreføres i størst mulig grad etter et samlivsbrudd.

Den reviderte utgaven av FOSAP sine anbefalinger kom i september 2017.

– En av årsakene til revideringen var nettopp at FOSAP sine opprinnelige anbefalinger var svært uklare nettopp på punktet der barnet har bodd sammen med begge foreldre i starten av livet, sier MannsForums leder og legger til:

– Vi ser at det kan virke som om den opprinnelige revisjonen fra 2014 fortsatt preger holdningene til en del ansatte i familievernet. Vi håper at kompetansemiljøet i familievernet øker fokuset fremover på nye anbefalinger. Og ikke minst på ny forskning om hva som er barnas beste når foreldrene ikke bor sammen.

Lever i fortiden

– Det virker heller ikke som om verken psykolog eller de ansatte fra familievernkontorene som uttaler seg, har tatt inn over seg de siste tiårs utvikling hvor stadig flere barn ikke forholder seg til en primær omsorgsperson. Stadig flere mødre og fedre er i dag likeverdige som omsorgspersoner for sine barn. Det betyr at mange barn i dag ikke vokser opp med en primæromsorgsperson, men derimot to, kommenterer Børke.

Ved å anbefale en bostedsbase i disse tilfellene vil dermed barna miste en av de primæromsorgspersonene de har i livet sitt – med den belastningen dette utgjør for disse barna.

– At stadig flere foreldre som går fra hverandre ønsker delt bosted er derfor en naturlig utvikling som samsvarer med hvordan stadig flere foreldre er likeverdige som omsorgspersoner frem til samlivsbrudd. At dette blir forsøkt fremstilt som et problem, er med på å hemme den gode utviklingen vi har hatt de siste tiårene. Barn har gleden av å vokse opp med to primæromsorgspersoner fremfor bare en i nyere tid.

Se til Sverige

Nabolandet vårt i øst er i dag trolig et av de land i verden hvor delt bosted er mest vanlig.

– Forskning fra Sverige på delt bosted er derfor kanskje den viktigste informasjonen vi har om delt bosted sammenlignet med fast bosted hos en. Og Karolinska Institutt i Stockholm med Malin Bergström i spissen har utført omfattende forskning på delt bosted via ELVIS prosjektet. Ingen av studiene viser målbare ulemper eller fordeler ved delt bosted sammenlignet med fast bosted hos den ene. Heller ikke hos de minste barna hvor gjennomsnittlig alder var 21 måneder ved samlivsbrudd, forteller Børke.

Samtidig viser den omfattende forskningen fra Sverige at jo mindre kontakt barna har med en av sine foreldre, jo dårligere scorer disse barna på en rekke kriterier. Dermed fremstår NRK sin sak forunderlig i den store sammenhengen.

Barnepsykolog og forskeren Malin Bergström har i for anledningen delt følgende forskningsartikkel med de som vil oppdatere seg faglig:

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1571209/FULLTEXT01.pdf?fbclid=IwAR3hX09H3SPjwGTcFEFxdUa1yGBPW3GFOEq0E-jYB-EsWsrrw_pBmcQziec

Arne Børke konkluderer:

– Denne forskningen viser at ikke bare har små barn med delt bosted mindre psykiske problemer enn der barnet bor for det meste eller bare hos en forelder. De har til og med mindre psykiske problemer enn barn i familier der begge foreldre bor sammen. Dette er oppsiktsvekkende og stikk i strid med påstandene i artikkelen til NRK!