HjemNettavisInnspillsmøte om mandat til mannsutvalget

Innspillsmøte om mandat til mannsutvalget

31 mai var det innspillsmøte i Oslo om mandatet til Mannsutvalget.

www.regjeringen.no/invitasjon-til-regionale-innspillsmoter-om-mandat-til-mannsutvalget/

Det var bra oppmøte, hver taler fikk 120 sekunder til rådighet, noe flere utrykte stor misnøye med. To klokkeminutter er jo knapt med tid for å skisse opp hovedlinjene, og som man kunne forvente ble høy-prioritets saker trukket frem. Mens flere mindre diskuterte og sammensatte temaer, ikke engang ble nevnt grunnet urimelig kort presentasjonstid. De fleste innlegg virket veldig samstemte i hva som bør være høyt prioritert, og møtet bar preg av gode, konstruktive innspill og sakslister. Mannsforum var godt representert både på vegne av foreningen og med privatpersoner.

Se innleggene her:

tv.regjeringen.no/1.html?mediaId=edffa016-8492-4528-8fa1-50793f1ceb0b

0:49:35 Arne presenterer MannsForum
1:02:00 Guttorm Grundt
1:13:00 Jan Olav Flottorp

Mannsforums leder Arne Børke sitt innlegg:

MannsForum er landets eneste medlemsbaserte organisasjonmed fokus på gutter, menn og fedres utfordringer i dag. MannsForum hadde i 2021 over 1000 betalende medlemmer. Med det som bakgrunn og vår kamerathjelpstjeneste som legger ned ca. 300 timer med frivillig arbeid hver måned med kontakt med gutter og menn har MannsForum en unik kontakt med gutter og menn som i dag har utfordringer i dagens samfunn.

Dagens familiepolitikk en trussel mot velferdssamfunnet?

Med den kunnskapen MannsForum har i dag mener vi mange av de utfordringer som blir nevnt og som regjeringen ønsker å sette fokus på kan knyttes til dagens familiepolitikk som har medført følgende:

  • Mellom 25- til 40 000 barn (halvparten gutter) får ikke se sin far en vanlig måned, hovedsakelig som en følge av mors sabotasje av barnas samvær med far.
  • 10-12 000 barn ser ikke sin far i det hele tatt i løpet av et år.
  • Svært mange av disse er som resultat av samværssabotasje fra mor.

Samtidig er konsekvensene av disse tallene forsket svært lite på, og situasjonen blir i all hovedsak også utelatt som et vurderingskriterie i den begrensede forskningen som er gjort på gutter, menn og fedres utfordringer i dag.

  • Omfattende forskning fra Sverige viser at barn som ikke vokser opp i hjem med to foreldre scorer dårlige på tilnærmet samtlige målingskriterier.
  • Det er påpekt av flere at unge menn som utøver seksuell trakassering i dagens samfunn vokser opp uten gode mannlige rollemodeller.
  • Det er over 40 prosent flere unge uføre gutter enn jenter mellom 18 og 24 år i henhold til SSB.

○ Det lille som finnes av forskning på unge uføre viser spesielt en fellesnevner. De unge har kun vokst opp med mor uten kontakt med far.

Gutter og unge menn i dag sakker stadig akterut på de fleste områder i samfunnet og vi trenger betydelig mer og omfattende forskning rundt årsakene til dette hvor også familiepolitikk og barns og spesielt gutters manglende kontakt med far i oppveksten er kriterier som blir inkludert i forskningen.

Mannsutvalget bør derfor få mandat til å vurdere effekten på gutter (og jenters) selvfølelse og utvikling av å vokse opp uten far hjemme og med lite eller ingen kontakt med far ellers i oppveksten. Mandatet bør også omfatte forslag til effektive endringer i barne- og familiepolitikken og barneloven som kan føre til lik tilgang på biologisk far og mor i oppveksten.

Utvalget bør likeledes få oppdrag å vurdere effektive tiltak for å sikre gutter lik tilgang på far og mor også etter samlivsbrudd, inkl. delt bosted, og effektive sanksjoner mot sabotasje av barnas samvær med far.

GUTTER, MENN OG FEDRES HELSE- OG LEVEKÅRSUTFORDRINGER

Menn topper f.eks. alle negative statistikker over kreftofre, voldsofre, ulykkesofre, rusmisbrukere, overvektige mm.

Menn topper også statistikken over de enslige, arbeidsløse, barnløse, samværsaboterte, husløse, fattigste, fengselsinnsatte, krigstraumatiserte mv.

Menn har i gjennomsnitt ca. fire år kortere levetid enn kvinner.

Og ikke minst tar nesten dobbelt så mange menn som kvinner sine egne liv. Flere av MannsForum sine frivillige har opplevd å få selvmordsproblematikken på nært hold i forbindelse med samlivsbrudd og da spesielt i forbindelse med samværssabotasje og NAV sin praksis når det gjelder bidrag i den sammenheng.

Mannsutvalget bør derfor få i oppdrag å vurdere nærmere omfanget og alvoret i gutter, menn og fedres levekår- og helseutfordringer. Utvalget bør i denne sammenheng vurdere behovet for en egen offentlig utredning av menns fysiske og psykiske helse, og økt forebyggende innsats mot selvmord blant menn og da inkludere sammenhengen mellom samlivsbrudd, samværssabotasje som årsakssammenheng i forbindelse med selvmord.

En stemme for gutter, fedre og menn

Telefon: 333 37 000 I [email protected] I Org nr: 996 534 081 I www.mannsforum.no

Last ned som PDF her