HjemNettavisNy barnelov etter barnelovutvalget 2020

Ny barnelov etter barnelovutvalget 2020

[email protected] Oslo 25.11.2020.

Ny barnelov etter barnelovutvalget 2020 – delt bosted og felles foreldreansvar som beskytter barn mot samværssabotasje og sikrer barnet ved flytting med barn etter samlivsbrudd

Oversikt over MannsForums aktivitet ifm barnelovsutvalgets arbeide 

I desember 2018 nedsatte regjeringen et barnelovsutvalg, (medlemmer og mandater finnes her: Barnelovsutvalg, mandat og medlemmer). I løpet av de 20 mnd barnelovsutvalget har jobbet har Mannsforum levret flere innspill, både i form av brev med synspunkter, og brev med opplysninger om nyere forskning, og ikke minst en presentasjon for barn.

Presentasjon for barnelovsutvalget 22.05.2019
Les: Generelle innspill til Barnelovsutvalget vedr ny barnelov, Delt bosted, rettigheter ved samværsnekt 

I møte med Barnelovutvalget presenterte MannsForum de innspill vi mener er de viktigste med tanke på endringer i barneloven. Tiden tilgjengelig for presentasjon var svært begrenset og dokumentet måtte være begrenset til maks to sider. Dokumentet er derfor å betrakte som våre innspill i komprimert form.  I det følgende gis en kort oppsummering av hvilke emner som ble berørt, for nøyere utdypning henviser vi til hele dokumentet som er linket til ovenfor samt til det enda lengre skriftlige innspill som det er linket til nedenfor:

Uendret juridiske forhold frem til avtale er inngått, domstoler må få utvidet mulighet for å idømme delt bosted, avgjørelse om flytting legges under foreldreansvaret, det må innføres beskyttelse mot samværssabotasje, erstatningssamvær, straffeforfølgning av brudd på samværsretten, alle avgjørelser inngått med bistand fra offentlig part må ha tvangskraft, uheldige handlinger i forhold til best mulig foreldrekontakt må få større betydning for avgjørelser,

Familievernet må styrkes, slik at de forlik som inngås i retten inngås på familievernkontorer, og slik at de 25% som per i dag står uten avtale også får en avtale. Beskyldninger om vold må håndteres av politiet om de skal få innflytelse på saken.

Det ble nevnt at bidrags- og stønadsordninger har stor innflytelse på hvilke omsorgsløsninger som velges og at stønadsordninger klart medfører at delt bosted fravelges

Innspill sendt til barnelovsutvalget i etterkant av presentasjon 24.10.2019.
Les: Oppsummering problemene i dag: Fast bosted, mulighet for flytting og samværssabotasje

I etterkant av møtet med barnelovutvalget utarbeidet MannsForum et mer omfattende dokument som ble sendt til barnelovutvalget. I dette dokumentet ble de forskjellige innspill grundigere gjennomgått enn det som ble presentert i møtet med barnalovutvalget, der tilgjengelig tid var svært begrenset.. 

Første emne som ble tatt opp var den kunstige konstruksjon “Delt bosted” som en beskrivelse av likeverdig foreldreskap, når de beslutninger som ligger under bostedskompetansen er så relativt få, men samtidig så essentielle at du ved å ha bostedskompetansen kan skvise ut samværsforelderen ved å flytte.
Det ble påpekt at den rettslige tilstanden rett etter samlivsbrudd må defineres tydelig, slik at dagens vakuum ikke fortsetter. Det ble påpekt at dette vakkuum fører til at bostedet i så  mye som 15% av samlivsbruddene avgjøres ved selvtekt og ikke via mekling eller i retten. Det ble presentert flere forklaringer på dette, nemlig manglende økonomi til å ta saken til retten, (falske) beskyldninger som gjør at det ville være omsonst å ta saken til retten

Deretter ble problemet med barnelovens §36 stykke 2 om at retten i praksis ikke kan idømme delt bosted. Dette medfører at en forelder, som har det beste utgangspunkt for å være foretrukken forelder men ikke ønsker delt bosted har et sterkt insitament til å skape konflikt og få saken inn for rettssystemet da risikoen for delt bosted derved blir redusert til henved 0, selv om forskning viser at delt bosted/mye tid med begge forelder er til beste for de fleste barn. Når denne forelder da har fått bostedskompetansen er det bare og flytte langt av gårde og derved er det barnet som blir skadelidende med lite kontakt.

Det ble presentert at konstruksjonen med omsorgs og bostedskompetansen ble konstruert i en annen tid nemlig rundt 1981 da barneloven sist gjennomgikk en stor endring. På denne tid var samfunnsforholdene helt annerledes med mye dårligere barnehagedekning, og derav en helt annen fordeling av oppgaver innen familien. Dette forhold er nå overmodent for revisjon.

Endringene som Mannsforum foreslo ble vist å være i overensstemmelse med internasjonale anbefalinger og internasjonal og nasjonal forskning sier er best for barn flest.

Forholdene vedrørende manglende beskyttelse av samværsretten (når det ses bort fra tvangsmulkt) ble gjennomgått. Det ble presisert av avtaler som er inngått direkte mellom foreldrene ikke har noen rettslig beskyttelse i det hele tatt, og at det er høyst tvilsomt om tvangsmulkt er tilstrekkelig som sanksjonsmiddel etter menneskerettskonvensjonen, da det IKKE sikrer at samværsretten. 

Det ble foreslått automatisk erstatningssamvær hvis samvær av en eller annen grunn skulle utgå både som følge av gyldige grunner, men også etter gyldige grunner. Som eksempler på gyldig grunn kan nevnes sykdom, som er så belastende for barnet at det vil være til beste for barnet om samværet utsettes.

I presentasjonen ble det også  fokusert på dagens økonomiske stønader som straffer de som samarbeider, ved at det er mange stønader det ikke er mulig å oppnå ved likestilt foreldreskap (delt bosted). Det ble vist to eksempler at med dagens system kan et barn faktisk gi økonomisk overskudd, selv om man antar at de faktiske utgifter er lik det NAV setter de til. 

Særlig overgangsstønaden ble fremhevet som problematisk, da den er attraktiv for alle skilte foreldre med inntekt under ca 500.000kr i året og derfor skaper konflikt for mange parter. 

Dagens ordning for barnebidrag  ble gjennomgått og det ble forklart hvordan dagens system virker konfliktdrivende for bidragsmottaker er den som typisk kommer best ut økonomisk. Det ble også forklart at NAV de facto belønner samværssabotasje økonomisk ved at bidraget øker, når samværet minsker, uansett årsaken til at samværet reduseres. Det ble også tydelig understreket at boskostnaden må tas ut av beregningen for barnebidrag fordi husleien til et rom ikke avhenger av hvor mange netter dette rom brukes i løpet av en måned. 

Endelig ble et forslag til en ny måte å organisere familievernkontorer og sakkyndig arbeidet foreslått.


Presentasjon for Arbeids- og sosialdepartementet om virkninger av bidrag og stønadsordninger
Les presentasjonen om fordelaktige stønader her og hvorfor lite samvær er gunstig for bostedsforelder

MannsForum hadde den 28. august 2019 en presentasjon for Arbeids og sosialdepartementet hvor daværende statsråd Guro Angell Gimse deltok. MannsForum presenterte hvordan dagens støtteordninger og størrelsen på disse bidrar dels til å initiere konflikt mellom foreldre etter et samlivsbrudd og dels til å holde den foreldre som får hovedomsorgen borte fra arbeidsmarkedet fordi summen av støtteordninger kan gi inntekter som vesentlig overstiger det mange kan oppnå etter skatt ved arbeide.

Arbeids- og Sosialdepartementet var veldig lyttende og virket ganske overrasket over hvor mye man faktisk kan få i støtte hvis man går etter å utnytte systemet. Arbeids- og Sosialdepartementet så et stort problem med at satsene medvirker til å holde folk borte fra arbeidsmarkedet og oppfordret MannsForum til også å be om et møte med Barne- og familiedepartementet, noe MannsForum etterfølgende har forsøkt 3 ganger men har fått avslag på alle 3 ganger.

De momenter som ble presentert for Arbeids- og Sosialdepartementet har også blitt formidlet til barnelovutvalget i et eget dokument.

Brev til barnelovsutvalget hvor det påpekes at det finnes forskningsmessig dokumentasjon for at mye samvær og delt bosted er til barnets beste til tross for at  barneombudet hevder noe annet

Les sammenstillingen av internasjonal forskning som viser behov for god kontakt med begge foreldre 

På bakgrunn av at barneombudet sendte et innspill til barnelovsutvalget hvor barneombudet gikk imot å innføre delt bosted som utgangspunkt i ny lov, og hvor barneombudet henholdte seg til at det ikke finnes forskning som viser at det er best for alle barn, uten dog å henvise til forskningen følte MannsForum at det var riktig å sende et brev til barnelovsutvalget hvor vi påpekte at det finne mye forskning som viser at delt bosted/mye samvær er best for de FLESTE, og at lovgivningens intensjon må være å ha den situasjon som er best for de fleste som utgangspunkt, og så får man heller finne spesialløsninger for det få, end at det skal brukes tid og ressurser til å gjennomføres vanskeligere forhandlinger i absolutt alle saker. Presentasjon for familievernutvalget den 29.08.2019
Les  om Mannsforums tenker om familievernets rolle i barnefordelingssaker 

I forbindelse med at det ble utarbeidet en NOU om familievernets fremtid hadde MannsForum en presentasjon for utvalget. I den forbindelse opplyste MannsForum om de erfaringer medlemmene kommer tilbake med, nemlig at våre medlemmer er lite fornøyd med tilbudet, noe som også samsvarer med en SINTEF rapport om familievernet, som viser at menn generelt sett er mer utilfreds enn kvinner. At en overvekt av personalet er kvinner, hvilket kan medvirke til at menns reaksjoner blir misforstått, at manipulerende adferd og falske beskyldninger sjeldent blir oppdaget. 

Det ble påpekt at lange forløp uten resultater gir grobunn for selvtekstløsninger som så senere blir sanksjonert av retten fordi det allerede er opprettet en status quo. Dette har å gjøre med familievernets manglende mulighet for å pålegge løsninger i en midlertidig situasjon. Dette i tur gjør at hvis bare den ene part setter seg på bakbeina er familievernkontorene nytteløse.

Det ble forelagt noe forslag som etter Mannsforums syn vil være forbedringer: Nemlig å hjelpe med å få reorganisert familien, slik at det blir to likeverdige hjem, nødvendig kompetanse må inn på et tidlig tidspunkt, og være gjenstand for prøving opp mot annen kompetanse, dvs mulighet for å bringe inn sakkyndige som jobber sideløpendem men atskilt fra familievernkontoret. Familievernkontoreren må få kompetanse om manipulering og andre teknikker for å posisjonere seg. 

Forløpet på familievernkontoret herunder partenes samarbeidsvilje og forslag til løsninger, må journalføres og oversendes til retten om det ikke kommer til en løsning på familievernkontoret. 

Innspillene til Familievernutvalget har også blitt formidlet til barnelovutvalget i et eget dokument.

Høringsuttallse til meklingsforskrift
Les hvorfor Mannsforums er kritisk til at mekling kan utelates om den ene forelder er dømt 

Det var foreslått endringer i meklingsforskriften slik at visse forelder kunne fritas for meklingsplikten slik at par hvor den ene forelder har en dom kan unntas fra mekling. En del spesifikke forbrytelser var listet opp, men samtidig var det intensjonen at bare det at du hadde en dom var tilstrekkelig, det var ikke et krav at den var rettskraftig.

MannsForum kom med innspill til at forslaget om endring av meklingsforskriften kommer på et uheldig tidspunkt da hele barneloven er oppe til revisjon og det vil derfor være hensiksmessigt å få en samlet vurdering av hvordan mekling skal fungere i fremtiden.

Mannsforum påpekte også at forlaget også innebærer at ikke rettskraftige dommer kan gi fritak for meklingsplikten, hvilket kan være uheldig da en slik dom fort kan bli lagt til grunn ved den etterfølgende behandling av foreldretvisten, og at den ikke rettskraftige dom senere vil kunne bli omgjort.

MannsForum påpekte også at det ikke bør være alle dommer som gir fritak, noen dommer kan være så gamle at de er irrelevante og noen kan omhandle saker som ikke bør gi anledning til problemer i en foreldretvist.

Innspill til rettshjelpsutvalget
Fri rettshjelp kan være konfliktdrivende mener Mannsforum og reglene mår derfor endres 

Også over for rettshjelpsutvalget har MannsForum påpekt sin visjon om at foreldrekonflikter løses på familievernkontorer i stedet for i retten. Det er påpekt at i så mye som i 75% av sakene har minst en av partene fri rettshjelp, og at fri rettshjelp kan brukes til å skvise den annen forelder ut grunnet at den annen foreldre ikke har økonomiske muskler til å forsette i rettssystemet. Foreldretvister har den særegne egenskap at de kan tas opp igjen og igjen, og har den ene fri rettshjelp er den

Det ble også anført at så mye som 1600 saker som allerede er kommet inn for retten, løses ved forlik hvilket viser at de slett ikke burde ha vært havnet i rettssystemet. Hva kan en dommer gjøre som en familieveileder med makt bak sine ord ikke kunne gjøre like godt? 

Høringsuttalelse til et styrket familievern

 Mannsforum ønsker et et mer integrert familierettslig system. Les her hvordan 

Mannsforum har avgitt et omfangsrikt høringssvar til høringen om nytt familievern. Her er det foreslått at mye av det arbeide som per i dag utføres når først saken kommer for tingretten overføres til et familievernkontor. Dette fordi de viser seg at 75% av saken som kommer for tingretten løses i forlik for tingretten.

Det er Mannsforum oppfattelse at disse saker like gjerne kunne være løst ved et familievernkontor, evt ved meklere som gis kompetanse til å utforme forslag til forlik og ved bruke av flere meklere som kunne være bissidere for hver av partene for å få partene til å se saken fra barnets side. Ved å flytte saken over på et familievernkontor med flere meklere involvert oppnår man også at saken blir mindre sårbar for bare en sakkyndig som i mange tilfeller i praksis også fungerer som dommer. Ved å få flyttet saken over hvor det er flere parter involvert øker sjansen for at saken blir sett fra flere sider.

Det henvises også til punktet ovenfor vedr innspill til familievernutvalget.

Brev vedr manglende hensyn til stordriftsfordeler
Stordriftfordeler må hensyntas ved beregning av bidrag, les mer her 

MannsForum sendte også et innspill til barnelovsutvalget hvor vi gjorde oppmerksom på at det ikke kan være riktig at stordriftsfordelene ikke regnes inn når bidraget skal beregnes, for etterfølgende har bidragsmottakeren jo helt klart disse stordriftsfordeler. 

At dette blir helt feil ble illustrert med et eksempel med et budsjett for to foreldre og tre tenåringer. Hvis foreldrene er henholdsvis snekker og resepsjonist og får en gjennomsnittslønn innen faget i henhold til SSB, så går denne familie i minus hver eneste måned, og det til tross for at NAV sine tall beskrives som værende en nøkternt nivå for livsførsel. 

Innspill vedr praktisering av dagens bidragsregler

Lenke kommer senere

MannsForum har også sendt innspill til barnelovsutvalget om hvordan NAV praktisere dagens bidragsregler hvor det er faktisk samvær som legges til grunn uansett årsak til at samværet avviker fra det avtalte, og det til tross for at forskriftens §9 begynner med å anføre at som hovedregel skal avtalt fastsatt samvær legges til grunn, da lurte Mannsforum hvordan man kan ha en hovedregel som man alltid bare ser bort fra.

Mannsforum har sendt inn disse betraktninger sammen med betraktningen om at hvis man legger til grunn faktisk samvær også etter samværssabotasje så belønner man jo samværssabotasje økonomisk spesielt fordi satsene er så høye. 

2 anmodninger om møte med Ropstad og 1 anmodning om møte med stedfortreder, alle avvist.

Les her et eksempel på brev med anmodning om møte med barne- og likestillingsministeren