HjemNettavisNOU "Et styrket familievern" må utsettes

NOU “Et styrket familievern” må utsettes

I forbindelse med NOU 2019:20 «En styrket familietjeneste» og gjennomgangen av familieverntjenesten har MannsForum presentert sitt høringssvar for Barne- og Familiedepartementet og vil ha utsettelse av det videre arbeidet.

[email protected]

MannsForum mener rekkefølgen det arbeides i, ikke er logisk. Organisasjonen ønsker å utsette revideringen av dagens lovverk for familievernkontorene og barnevernstjenesten, slik at selve grunnlaget for dette lovverket er oppdatert først.

– Både “Lov om familievernkontorer” og “Lov om barnevernstjenester” bygger på innholdet i selve barneloven. Det naturlige vil derfor være at man først får en visshet i hvilke endringer som kommer i barneloven, før man deretter reviderer loven om familievernet og barnevernloven, forklarer Arne Børke, leder i MannsForum.

I tillegg til flere innspill til NOU-en som Familievernutvalget tidligere utarbeidet, er altså en utsettelse av revisjon av lovverket MannsForums viktigste punkt i saken.

Tittet familieverntjenesten i kortene

NOU er en forkortelse for Norges Offentlig Utredninger. I praksis snakker vi om faglige utvalg eller arbeidsgrupper som utnevnes av Norges regjering eller et av departementene for å se nærmere på spesielle tematikker. Rapporten, selve NOU-en, blir brukt som grunnlag for politiske lovforslag og forslag om endringer i dagens lovverk fra regjering til Stortinget.

15. mai 2018 ble Familievernutvalget oppnevnt. Oppdraget var å foreta en helhetlig gjennomgang av familieverntjenesten og foreta en utredning. MannsForum var i møte med utvalget i slutten av august 2019 og leverte på oppfordring et skriftlig innspill i midten av september i fjor. NOU-en, selve utredningen fra det nedsatte utvalget, ble overlevert til Barne- og familiedepartementet 21. november 2019.

Etter at en NOU er overlevert, foregår det som regel en høringsrunde blant involverte parter. Her er det mulighet til å komme med uttalelser om NOU-en som er levert. Høringsinstanser kan være for eksempel organisasjoner, institusjoner, politiske partier og privatpersoner som er viktige i den aktuelle sammenhengen.

Mer om høringen

Mannsforums har levert flere forslag til endringer i dagens familievern og ønsker en totalendring i måten familievernet jobber på. Dette håper vi kan føre til en endring i dagens familiepolitikk. Vårt høringssvar til NOU-en «En styrket familetjeneste» finner du her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-2019-20-en-styrket-familietjeneste/id2683220/?uid=42219e39-4256-45a8-b78b-76595779b968

Flere andre instanser har også levert svar i forbindelse med NOU 2019:20, en helhetlig oversikt finner du på regjeringens hjemmesider:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-2019-20-en-styrket-familietjeneste/id2683220/?expand=horingssvar

Vil du lese selve NOU-en, finner du det her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-20/id2678371/?ch=1