HjemNettavisLangsiktig påvirkning virker

Langsiktig påvirkning virker

For MannsForum er lobbyvirksomhet en av de viktigste arenaene for å skape endring. Mens vi før stod på utsiden av Stortinget og holdt appeller blir nå ressursene fokusert på møteaktivitet inne på Stortinget. Kombinert med innspill til media har dette medført til et betydelig økt fokus på flere utfordringer relatert til konflikter mellom foreldre som ikke bor sammen. 

På selve kvinnedagen 8. mars i 2021 fattet Stortinget to viktige vedtak som forhåpentligvis på sikt gjør begge foreldre mer likestilte etter et samlivsbrudd. Noen vil nok velge å si at departementet ikke følger opp.

Vedtakene har følgende ordlyd:


Vedtak 714

Stortinget ber regjeringen ved oppfølgingen av NOU 2020:14 Ny barnelov – Til barnets beste, utrede strengere reaksjoner som kan motvirke samværshindring.

Vedtak 715

Stortinget ber regjeringen ved oppfølgingen av NOU 2020:14 Ny barnelov – Til barnets beste, utrede om det er behov for å gjøre justeringer i barnebidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring.


Disse  to vedtakene i Stortinget kom langt på vei som en følge av både politisk lobbyarbeid fra MannsForum sin side over tid og MannsForum sine innspill til TV2 angående samværssabotasje og NAV sin tolking av bidragsreglende i sammenheng med dette. 

Blant annet tok TV2 kontakt med tre jussprofessorer som leste seg opp på saken og som uttalte på TV2 at det var mye som tydet på at NAV praktiserer reglene feil akkurat slik MannsForum lenge har ment. 

Som følge av fokuset i media på samværssabotasje og på NAV sin tolking av bidragsreglene ble det sendt inn et representantforslag til Stortinget fra stortingsrepresentant Silje Hjemdal med flere.
Les dokumentet her:

https://drive.google.com/file/d/1kqBHSGRpqqZgAORseWVjTKkd6-fqhDvn/view?usp=share_link


Vedtak 714 og 715 ble fremsatt som en følge av representantforslaget.

I den forbindelse deltok også Mannsforums leder Arne Børke og Nestleder Ole-Petter Olsen på innspillsmøte i saken 21/01-21


Mannsforum leverte også skriftlig innspill i saken.
Les innspillet her.

https://drive.google.com/file/d/1DL3V69uXGOXrFv7S-YscP7vbN6hP3sqL/view?usp=share_link

Barne- og familiedepartementet har så langt det er kjent for MannsForum, bare satt i verk arbeidet med vedtak nummer 714 og bare innenfor rammene av gjeldende regelverk. Det er mulig at departementet håndterer endringer i kommende regelverk i forbindelse med at departementet nå skriver på en stortingsproposisjon til en ny barnelov, det vites ikke. 

Når det kommer til mulige strengere reaksjoner INNEN dagens regelverk, er det nå endelig utarbeidet en rapport. Rapporten har blitt forsinket flere ganger og skulle opprinnelig vært levert 15. mai 2022. Innledende drøftelser mellom Barne- og  familiedepartementet og Bufdir, som skulle gjøre jobben, begynte i mai 2021 og endelig beskrivelse av oppdraget ble levert 17. september 2021.

Det foreligger nå en ferdig rapport om mulige tiltak. Rapporten har noen tanker om hva som kan gjøres, men det er et stykke igjen til at det kan munne ut i konkrete beskrivelser av praktiske forløp. Men som rapporten konkluderer med er det fortsatt mye utredninger som må gjøres. MannsForum ser derfor at dere dessverre må vente mye lengre på en ny barnelov, men vi står på og jobber videre med saken. 

Silje Hjelmdahl sitt spørsmål til Kjersti Toppe med svar i  Stortingets spørretime 9 november 2022

Men MannsForum har heller ikke latt det være med dette. På grunn av det MannsForum menner er en feil etterlevelse av dagens lovverk fra NAV sin side, så har MannsForum valgt å gå til sak mot NAV i et forsøk på å få NAV til å praktisere regelverket slik det var tenkt. Noe som vil bidra til å redusere økonomiske motiver til samværssabotasje. 

Og det er tilsynelatende flere som ønsker en avklaring av NAV sin praksis:

Det nærmer seg nå to år siden Kjell Ingolf Ropstad, daværende Barne og likestillingsminister, svarte på TV2’s spørsmål om saken:


– Synes du at det er rimelig at foreldre som ønsker å ha samvær med barn og blir hindret, skal straffes ved å betale mer bidrag og man belønner den som saboterer og hindrer barnet samvær?

– Nei, på ingen måte. Det er jo derfor at regelverket er utformet slik at hovedregelen er tydelig på at en skal følge det som er fast bestemt av samvær. Vi er jo opptatt av å se på hvordan det slår ut i dag for å kunne gjøre at regelverket treffer bedre, sier Ropstad…. 

– Vi har satt full trøkk på den saken nettopp for å få en avklaring på det innen rimelig tid, avslutter Ropstad.

Senere, i april måned 2021 uttalte NAV direktør Hans Christian Holte til TV2 at det var på tide å få en gjennomgang av bidragsreglene, med tanke på hvordan de kunne virke som en motivasjon for å redusere samvær. Direktøren uttalte også at han så frem til en avklaring i retten av om reglene har vært praktisert korrekt. Likevel er det per dags dato ikke offentlig tilgjengelig en eneste vurdering av hvordan bidragsreglene bør endres. Det er ikke engang kjent om det er satt i gang arbeid med et slikt arbeid.  

Samtidig kan MannsForum konstatere at noen i staten ikke er enige med hverken tidligere barne- og famileminister Ropstad eller  NAV direktør Holte om at det er ønskelig med en generell avklaring om hvordan dagens regler skal forstås. En praksis som tre av landets fremste eksperter i juss mener er feil. Allikevel bruker altså regjeringsadvokaten alle midler for å hindre en avklaring. 

Men MannsForum har ikke tenkt til å gi seg og vil gjøre alt som kan gjøres for å få endret dagens praksis hos NAV.