HjemMenn og helseVil du delta i et forskningsprosjekt? "minoritets-fedres opplevelser av samarbeidet med barnevernet"

Vil du delta i et forskningsprosjekt? “minoritets-fedres opplevelser av samarbeidet med barnevernet”

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

«Minoritetsfedres opplevelser av samarbeidet med barnevernet»

Hei. Vil du delta i et forsknings – intervju, der du som minoritets-far forteller om din opplevelse med barnevernet?

Bakgrunn og formål

Jeg ønsker i min masteroppgave å forske på hvordan minoritetsfedre opplever kommunikasjonen med barnevernet. Jeg ønsker derfor å intervjue fedre som er i kontakt med barnevernet, enten via hjelpetiltak eller i saker der barna er plassert av barnevernet på institusjon, i fosterhjem eller besøkshjem. Det er jeg, Halvor Flottorp, masterstudent ved VID Høgskole som gjennomfører intervjuene.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Intervjuet varer i ca en time, men dette kan variere. Spørsmålene vil handle om dine opplevelser i møte med barnevernet. Fokus vil delvis være på det å ha en flerkulturell bakgrunn i møte med barnevernet. En annen del av fokuset vil være på hvordan du som mann og pappa opplever å bli møtt og lyttet til av barnevernet, og hvordan samarbeidet fungerer.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Intervjuet blir tatt opp på en båndopptaker. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg som vil ha tilgang til personopplysningene, som vil lagres på en sikker måte for å ivareta din konfidensialitet. I masteroppgaven vil du sikres anonymitet og det vil ikke være mulig å gjenkjenne deg eller din familie. Du får lese gjennom hele oppgaven når den er ferdig. Planlagt prosjektslutt er høsten 2022. Alle personopplysninger blir da slettet. 

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet.

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med
masterstudent Halvor Flottorp på mail [email protected] eller på telefon 00358 400295180.

Kontaktinformasjon Prosjektansvarlig fra VID Høgskole, Mari Dalen Herland: [email protected]

Personvernombud VID Høgskole: Nancy Yue Lie: [email protected]

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for forskningsdata AS.

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

  • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost ([email protected]) eller på telefon: 55 58 21 17.