HjemSamværssabotasjeFrostating lagmannsrett vil behandle drapssak på nytt

Frostating lagmannsrett vil behandle drapssak på nytt

19. februar ble mannen i 30-åra dømt for forsettlig drap på sin mor. Men dommen ble avsagt  under dissens. Nå har ankeutvalget bestemt at saken skal behandles i lagmannsretten.

I sakens første runde i Sør-Trøndelag tingrett i februar, ble mannen dømt til 11 års fengsel. Dommen  var i tråd med aktors påstand. Men retten delte seg i synet på forsett og dommen ble dermed avsagt  under dissens. 

3. til 11. mai skal saken opp igjen i Frostating lagmannsrett. Det er satt av syv dager i denne runden.  Det er to dager mer enn i tingretten. 

– Saken er berammet innen åtte-ukersfristen som gjelder for personer som sitter i varetekt, uttaler  forsvarsadvokat Ole M. Strømmen (avbildet) fra advokatfirmaet Bratlien i Oslo. Strømmen er utnevnt som ny forsvarer, sammen med Steinar J. Thomassen. 

Mannen har sittet i varetekt siden hendelsen høsten 2020. 

Selvforsvar og nødverge 

I den spesielle saken står mannen tiltalt etter straffelovens § 275 for forsettlig drap. Hendelsen som  medførte morens død, kom da hun begikk et ulovlig angrep på sin sønn. Dette ble lagt til grunn som  faktum i saken både av forsvaret og av aktoratet. 

Mannen og hans forsvarere påpekte i tingretten at handlingen skjedde i nødverge under angrepet. I  tillegg mente forsvarerne at 30-åringen var i en slik sinnstilstand under hendelsen, at han ikke var  tilregnelig. 

I tingretten fortalte sønnen om en barndom preget av mobbing, samt fysisk og psykisk vold fra  moren. Dette dannet bakgrunnen for mannens redsel for moren. Da moren gikk til angrep på ham i  hans eget hjem, oppsto et basketak. I et forsøk på å komme seg unna henne, endte sønnen opp med  å påføre moren skader som ble dødelige for henne.  

Den iboende redselen i sønnen, kombinert med en oppfatning av at moren hans var psykopat, satte  mannen i en sinnstilstand som forsvarerne mente å kvalifisere til at han var å anse som utilregnelig i  gjerningsøyeblikket. Få dager før hendelsen, hadde han søkt hjelp ved et krisesenter, men ikke fått  plass der. 

Uenige om forsett

Aktor i saken mente i tingretten at nødvergesituasjonen var overskredet. Det ble hevdet at sønnen kunne kommet seg unna uten å gjøre handlingene som medførte døden for moren. Samt at  handlingen var utført med forsett og at mannen var tilregnelig. 

Tingretten var enig med aktor i at mannen overskred nødvergen og at han var tilregnelig. Men i forhold til forsett var retten altså delt. En av meddommerne mente mannen ikke kunne dømmes for  forsettlig drap. 

Neste måned skal Frostating lagmannsrett ta saken opp til ny behandling.