HjemOrganisasjonens ArbeidSØKSMÅLET MOT NAV

SØKSMÅLET MOT NAV

Til informasjon:

SØKSMÅLET MOT NAV

Også lagmannsretten avviser søksmålet som et gruppesøksmål

I slutten av mars ble det kjent at søksmålet mot NAV blir satt noen måneder tilbake. Lagmannsretten tilsluttet seg da tingrettens vurdering om at sakene er for forskjellige til at saken kan føres som et gruppesøksmål. 

MannsForum ble veldig overrasket over begrunnelsen og er bekymret for rettssikkerheten om det er slik rettssystemet fungerer i Norge.

I kjennelsen skriver Lagmannsretten som begrunnelse for å avvise saken at: 

«Til tross for at MannsForum har satt dette som et kriterium for å delta i gruppesøksmålet, vil det etter lagmannsrettens syn være en ikke ubetydelig risiko for at de i de enkelte sakene er store ulikheter med hensyn til hva som er årsaken til at samværet ikke har funnet sted. Etter lagmannsrettens syn fremstår det etter dette som tvilsomt om vilkåret om likhet i tvisteloven §35-2 første ledd bokstav a er oppfylt» 

At lagmannsretten kan anføre dette, står MannsForum uforstående til da vi i anken til lagmannsretten anførte følgende: 

«Individuell dokumentasjon for samtlige ca. 70 deltakere tilbys som dokumentasjon dersom lagmannsretten skulle ønske det.»

MannsForum undrer seg over at Lagmannsretten i stedet for å basere seg på en antakelse om saken ikke ber om å få tilsendt sakene slik at lagmannsretten faktisk har et tilstrekkelig opplyst grunnlag til å treffe avgjørelsen. Det blir feil av lagmannsretten å bare anta hva som er situasjonen.

På bakgrunn av dette velger MannsForum å anke saken videre til Høyesterett. Dette gjøres også med tanke på muligheten for at det i fremtiden fortsatt skal være en mulighet for å fremme gruppesøksmål. 

MannsForum føler at listen er lagt altfor høyt etter at lagmannsretten har avvist gruppesøksmålet. Lovforarbeidene var tydelig på situasjoner hvor hvert enkelt krav var lite og ikke i seg selv kunne forsvare at man skulle anlegge sak for domstolen. Dette var en helt essensiell grunn til å innføre gruppesøksmålet siden det nettopp er det somer tilfellet her. Mange av sakene gjelder kanskje «bare» et samværsfradrag tilsvarende en samværsklasse som kan utgjøre 500kr pr måned.
En annen viktig grunn til å innføre gruppesøksmål var en effektiv utnyttelse av domstolens ressurser slik at det ikke skulle være nødvendig å føre nesten identiske saker for domstolen. 

Uansett hva som blir utfallet av anken til Høyesterett, ser ikke MannsForum for seg at saken stopper der. Dertil er saken for viktig. Dette skal vi forfølge, men vi innser at det dessverre tar enda lengre tid før saken kommer opp enn vi hadde håpet. Det vil bli en rettslig avgjørelse på dette på et eller annet tidspunkt!

Les hele kjennelsen:

For mer informasjon om saken kontakt [email protected]