HjemNettavisCorona-stengte familiekontorer - hva med meklingsattest?

Corona-stengte familiekontorer – hva med meklingsattest?

Alle familiekontorer er stengt på ubestemt tid. Hvis det samtidig er krav til meklingsattest. Hva gjør man da i disse corona-tider? Mannsforum undersøker:

Krav til meklingsattest når familievernkontoret holder stengt på grunn av Corona-pandemien.

Hva om man er i en kritisk situasjon hvor tid er viktig? Den andre forelderen har foretatt seg noe som krever rask behandling i rettsystemet. Samtidig holder familievernkontoret stengt på grunn av Corona-viruset slik at det å få utstedt en meklingsattest nå er vanskelig eller umulig. Kan man da argumentere for å få godkjent en stevning uten en meklingsattest nå i disse Corona-tider på grunn av spesielle omstendigheter? 

Vi har spurt Øivind Østberg, advokat med spesielt god erfaring på barne- og familierett som svarer dette:

“Hvis situasjonen tilsier hastebehandling, så må en kunne argumentere for at stevning/begjæring om midlertidig avgjørelse kan behandles uten meklingsattest, dersom grunnen er at familievernkontoret ikke holder åpent pga Corona-tiltak.

Størst mulighet er det for å nå frem med dette i krav om midlertidig avgjørelse.

Barneloven § 60 har en regel om at midlertidig avgjørelse i en viss utstrekning kan treffes «før sak er reist», dvs uten at man har meklingsattest og dermed ikke følger de ordinære vilkår for å ta ut stevning. Her heter det:

“Retten kan også ta førebels avgjerd før saka er reist, dersom særlege grunnar talar for det. Etter krav frå ein part skal retten i alle høve ta førebels avgjerd dersom det er ein risiko for at barnet blir utsett for vald eller på anna vis handsama slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare.”

Denne regelen må kunne brukes, og tøyes, i den nåværende situasjonen hvor alle familievernkontorer holder stengt på ubestemt tid.

Oslo tingrett skriver på sine hjemmesider at foreldretvister der det haster med midlertidig avgjørelse er prioritert i den nåværende Corona-situasjonen, dvs at de som utgangspunkt skal behandles av retten:

Informasjon om koronasituasjonen

Når det gjelder stevning, vil jeg hevde at også domstolene må godta dette. Da må en i alle fall følge regelen i tvisteloven § 5-2 om prosessvarsel, noe som skjer skriftlig, som er den generelle regel om hva som skal gjøres før stevning tas ut.

Men jeg er vel i tvil om domstolene vil godta dette. Hvis situasjonen haster, så er det midlertidig avgjørelse og reglene for dette, man bør holde seg til. Men kriteriene for «hast», blir påvirket av at dette (krav om midlertidig avgjørelse) er den eneste muligheten man har, dvs man må kunne godta at dette kriteriet blir tøyd noe, men domstolene vil nok sette ned foten for hva som fremtrer som misbruk. 

Konkret: Saker som bare gjelder mindre endringer i samværsomfang, bør ikke fremmes nå.  Saker om fast bosted der det foreligger bortføring, særlig til utlandet, eller det er fare for barnets helse og sikkerhet, må kunne fremmes. Den aktuelle situasjonen kan også tilsi at noen nye argumenter blir aktuelle i en omsorgssak, slik som at barnet ikke ivaretas i henhold til gjeldende regler og retningslinjer for forebygging av smitterisiko.”

Med det håper MannsForum at de som er i en foreldrekonflikt, og hvor man mener det er behov for å ta dette rettslig nå har fått noen råd om hvilke vurderinger man er nødt til å ta i disse Corona-tider.