HjemNettavisKjemper en stadig mer desperat kamp mot gruppesøksmål

Kjemper en stadig mer desperat kamp mot gruppesøksmål

Tiden i seg selv kan se ut til å ha blitt et redskap for å hindre at gruppesøksmålet mot Nav blir en realitet i norsk rett. Men MannsForum har ingen planer om å gi seg. Organisasjonen ber parter og medlemmer finne frem den store tålmodigheten – det trengs i et søksmål mot Nav.

I saken om gruppesøksmål mot NAV sin praksis vedrørende barnebidrag, leverte MannsForum sin stevning allerede 8. juni i år, på vegne av godt over 70 deltakere.

– Staten leverte sitt tilsvar 31. august. Her argumenterte regjeringsadvokaten kraftig mot at saken føres for retten som et gruppesøksmål. Det ble anført at gruppesøksmålet måtte stanses. Dette i påvente av en pilotsak med samme tematikk som skulle opp i retten, forteller Christian Jessen. Han leder MannsForums barnelovsgruppe og er primus motor for søksmålet.

15. september fikk MannsForum brev fra retten, med en mulighet til å kommentere statens anførsler. I brevet skrev retten at det ville bli truffet avgjørelse om stansing umiddelbart etter at retten hadde mottatt tilsvar fra MannsForum.

I brevet fra retten sto det følgende:

Fra prosesskriv: Utdrag fra Oslo tingrett sitt skriv til MannsForum.

MannsForum har også tidligere skrevet om at det kan virke som staten gjør alt den kan for å unngå gruppesøksmålet.

Organisasjonen benyttet sjansen til kommentar. Dette ble oversendt retten 24. september.

Intens og hektisk prosess

– Formuleringen om at “synes det for retten som at ovennevnte vurdering fra saksøker kan ha MYE (vår utheving) for seg”, medførte interne drøftelser hos MannsForum om hva retten kunne ha i tankene. Organisasjonen landet på at det mest sannsynlige er at retten ønsker gruppesøksmålet stanset. Deretter ble det hektisk aktivitet opp mot den private parten og advokaten som hadde anlagt pilotsøksmålet, avslører Jessen.

Det ble foreslått overfor partene i pilotsøksmålet at gruppesøksmålet skulle prioriteres. Den private parten ble derfor anmodet av MannsForum om å stanse søksmålet og pilotsaken. Dette for at det ikke skulle bli mulig for retten å velge den enkle løsningen, nemlig å stanse gruppesøkmålet, i stedet for den noe vanskeligere løsningen, helt å avvise gruppesøksmålet og henvise Mannsforum til en pilot sak.

MannsForum kom til en løsning i god forståelse med den private parten med pilotsak. Privatpersonen og advokaten i pilotsaken skal ha stor ros imøtekommenheten og for den hektiske aktivitet som ble gjort disse dagene. Privat part trakk sitt søksmål 5. oktober og retten lukket saken den 7. oktober.

Stille fra staten

De neste ukene ble det stille fra den norske stat. Men 28. oktober sendte dommeren et brev til MannsForum og til staten. Her ble partene oppfordret til å faktisk finne et pilotsøkmål. Dette til tross for at tvisteloven er tydelig på at retten skal drive saksgangen fremover. Og at det er retten som skal treffe avgjørelse ved kjennelse  om hvorvidt saken tillates fremmet som gruppesøksmål eller ikke.

Partene fikk svarfrist til 11. november, som grunnet sykdom ble utsatt til 15. november. 

MannsForum tok kontakt med regjeringsadvokaten. Men organisasjonen ble ikke overbevist om at et pilotsøksmål er bedre enn et gruppesøksmål. Derfor ble et tilsvar sendt til retten 15. november før fristen utløp.

Her ble det igjen gjort oppmerksom på at ved et pilotsøksmål vil det være risiko for at forhold som er unike for den ene saken, blir trukket inn i vurderinger og dom. I tillegg vil aktuelle barn bli eksponert på en annen måte enn ved et gruppesøksmål hvor MannsForum går inn som grupperepresentant. Slik eksponering er ikke til barnets beste.

– Regjeringsadvokaten sendte så inn et prosesskriv fire dager etter fristen, nemlig 19. november. Da for å kommentere MannsForums forrige prosesskriv. Her argumenterer regjeringsadvokaten for at barn ikke blir eksponert i en pilotsak. Og sammenlignet med at når hytteeiere som ikke kunne dra til Sverige kunne føre søksmål uten at det var et gruppesøksmål, så bør MannsForum kunne det også, forteller Jessen.

Tiden flyr når man har det gøy

Regjeringsadvokatens prosesskriv av 19. november, medførte at MannsForum sendte inn enda et eget prosesskriv mandag 22. november.

– Her ble det presiserte hvor enkle premisser vi går til sak på. Samt at det ikke er tanken at retten skal vurdere den enkelte sak i gruppesøksmålet, og at et pilotsøksmål derfor bare vil gjøre saken mer komplisert, da flere elementer kommer i spill, sier Jessen.

Etter dette prosesskrivet, forsøkte dommeren onsdag 24. november seg så med en e-post. Her foreslo dommeren at MannsForum skal være saksøker i et ordinært søksmål. Altså ennå et forsøk på å unngå et gruppesøksmål.

– Hva som ligger bak alle forsøkene på å unngår et gruppesøksmål, vet MannsForum ikke. Man kan bare gjette. MannsForum gjetter omtrent like bra som den som leser dette. Som organisasjon unngår MannsForum derfor å gå i detaljer om hva man tror her. Vi oppfordrer heller leserne til å trekke sine egne konklusjoner, legger MannsForums primus motor til.

Når MannsForum så har svart på e-posten til retten, og forklart at hvorfor organisasjonen ikke ser rettens forslag som en god løsning, er håpet at retten ser seg i stand til å avsi en kjennelse om hvorvidt søksmålet rent faktisk tillates fremmet som gruppesøksmål.

– Oppi alt dette er det viktig å huske at en kjennelse kan ankes. Det er derfor ikke sikkert at saken fortsetter umiddelbart etter tingrettens kjennelse. Både staten og MannsForum har mulighet til å anke søksmålsformen til lagmannsretten, hvis en av partene er utilfreds med tingrettens kjennelse, avslutter Christian Jessen.