HjemNettavisDømt for drapet på moren: Dissens i tingretten

Dømt for drapet på moren:
Dissens i tingretten

Mannen sto tiltalt for forsettlig drap på sin mor i Sør-Trøndelag tingrett. Fredag ble det klart at retten idømmer mannen 11 års fengsel. Dommen er avsagt med dissens, mindretallet ville ikke dømme tiltalte for forsettlig drap.

På siste dag under hovedforhandlingene i retten tidligere denne måneden la aktor Unni Sandøy ned påstand om 11 års fengsel for forsettlig drap for tiltalte. Mannen i 30-åra ble forsvart av Steinar Jacob Thomassen og Torfinn Svanem. Forsvarerne ba om frifinnelse på bakgrunn av en sterkt avvikende sinnstilstand. De mener også handlingen ble utført i en nødvergesituasjon etter at moren gikk fysisk til angrep på sønnen.

Sønnens forhold til moren ble viet adskillig oppmerksomhet i bevisførselen gjennom de fem dagene sakene ble behandlet. Tiltalte forklarte i retten om en oppvekst med fysisk og psykisk vold fra moren.

Til tross for dette, har tingretten i sin dom konkludert med at det ikke er nødvendig for retten å ta stilling til tiltaltes påstander om moren for å avgjøre skyld- og straffespørsmålet. Retten påpeker i sin dom at ingen har sett moren utøve fysisk eller psykisk vold mot sønnen.

Uenighet om forsett

Videre skriver retten i sin dom at de deler seg når det kommer til punktet om handlingen var utført med forsett. Mindretallet mener det ikke er mulig å trekke en sikker konklusjon om at tiltalte forsto at handlingen hans mest sannsynlig ville være dødelig. En av rettens to meddommere mener derfor tiltalte ikke kan dømmes for forsettlig drap.

Tingrettsdommer Selvaag og den andre meddommeren mener derimot at det forelå et sannsynlighetsforsett med hensyn til dødsfølgen. Flertallets vurdering legges til grunn i saken.

Utsatt for ulovlig angrep

Forsvarer Thomassen prosederte også på frifinnelse for forsettlig drap på bakgrunn av at handlingen var utført i nødverge. Dette fordi handlingen som medførte morens død, kom etter at moren gikk fysisk til angrep på tiltalte.

Retten legger også til grunn at tiltalte ble utsatt for et ulovlig angrep fra moren. Men retten skriver i sin dom at de vurderer saken dit hen at tiltalte gikk lenger enn nødvendig og hadde andre reelle handlingsalternativer i situasjonen.

Ikke medhold på “utilregnelig”

Mannens forsvarere anførte i retten at tiltale måtte frifinnes. Dette under henvisning til at det foreligger tvil om mannen på handlingstidspunktet hadde “en sterkt avvikende sinnstilstand”.

– Tankene hans om at moren var psykopat, har sterkt preget både livet og handlingene hans, uttalte forsvarer Thomassen i sin avslutningsprosedyre.

De rettspsykiatriske sakkyndige har diagnostisert mannen med en uspesifisert, gjennomgripende personlighetsforstyrrelse.

Rettens medlemmer deler ikke forsvarets oppfatning om tvil om mannens tilregnelighet. De mener mannen var strafferettslig tilregnelig da handlingen ble begått.

Retten dømte dermed tiltalte til 11 års fengsel for forsettlig drap, i tråd med aktors påstand. Mannen ble også fradømt arveretten til sin mor.

Mannens morfar, som også er avdødes etterlatte, har ikke fremmet erstatningskrav i saken. Morfaren har vært klar på sitt ønske om at barnebarnet skulle frifinnes og løslates.

Dommen ble anket på stedet.