HjemNettavisAlvorlig kjønnsubalanse i høyere utdanning

Alvorlig kjønnsubalanse i høyere utdanning

Illustrasjon: Shutterstock

OGSÅ MENN MÅ POSITIV SÆRBEHANDLES FOR Å BEDRE KJØNNSBALANSEN I HØYERE UTDANNING

MANNSFORUM – ÅPENT BREV TIL FORSKNINGS- OG UTDANNINGSMINISTER HENRIK ASHEIM.

Kvinner utgjør i dag det store flertallet av ansatte i barnehagene, skolene, barnevernet, familievernet, helsesykepleien, PPT-tjenesten, sosialkontorene, kjønnsforskningen og offentlig administrasjon. Dette er alle sammen kjønnssensitive områder og yrker hvor kjønn har til dels vesentlig betydning for tjenestens kvalitet, utøvelse og treffsikkerhet. Med hele 80-90 % kvinnedominans i barnehager og skoler er det f.eks. mye lettere for jentene enn for guttene å finne gode voksne rollemodeller, som særlig gutter som vokser opp uten far hjemme har et stort behov for. Mange gutter lider av et alvorlig fars-savn og farstap etter at de ble boende hos mor etter foreldrenes samlivsbrudd, og særlig i de mange tilfellene der mor saboterer barnas samvær med far. Gutter i skolen opplever dessuten at skolen er bedre tilpasset jentene enn guttene, og at de blir høyere vurdert enn guttene. Forskjellbehandlingen har preg av kjønnsdiskriminering i praksis.

Med hele 70-80 % kvinnedominans innen barne- og familievernet opplever fedre f.eks. at de ansatte praktiserer morspresumsjon, dvs. ikke holder seg kjønnsnøytrale under megling eller samtaletimer, men viser større forståelse og sympati med mødre enn med fedre. Barnas beste blir svært ofte omtolket til mors beste. 90 % av kjønnsforskerne er kvinner som viser svært liten interesse og forståelse for gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. Kvinner forsker på kvinner. Forskjellsbehandlingen kan også betraktes som kjønnsdiskriminering av menn og fedre.

Derfor har MannsForum nå sendt et brev til Forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim om å iverksette nødvendige likestillingstiltak for å stimulere universiteter og høyskoler til å innføre positiv særbehandling av menn på kjønnssensitive utdanninger for å rekruttere flere menn og bedre kjønnsbalansen i kjønnssensitive yrker. MannsForum oppfordrer også statsråden om å oppheve den positive særbehandlingen av kvinner i yrker, og på samfunnsområder, som ikke er kjønnssensitive, som f.eks. real- og ingeniørfag. Og vi ber om et møte for å utdype utfordringene og drøfte aktuelle løsninger.

Les hele brevet her