HjemNettavisKjønnsforskningens likestillingsproblem

Kjønnsforskningens likestillingsproblem

Innlegget er ført i pennen av MannsForum sitt styremedlem Guttorm Grundt (avbildet).

Kjønnsforskere uttrykker i en artikkel i KK 28. mars i år en bekymring over at nordmenn har mindre tillit til kjønnsforskere enn andre forskere. Jeg deler bekymringen. Men kjønnsforskernes manglende forståelse for årsakene bekymrer meg mer.

Det er som om kjønnsforskerne ikke vil innse den negative effekten av den manglende likestillingen innen kjønnsforskningen. Kjønnsubalansen i landets fem kjønnsforskningssentra er på hele 90 % kvinner og 10 % menn, i gjennomsnitt. I Kilden kjønnsforskningsinfosenter er kvinneandelen 100 %.  Kjønnsforskernes valg av forskningstema viser et tilsvarende kvinneperspektiv. Fraværet av kjønnsforskning med et mannsperspektiv er påfallende. Kvinnelige kjønnsforskere synes av ulike grunner ikke å være opptatt av gutter, menn og fedres kjønns- og likestillingsutfordringer, heller ikke de få mannlige kjønnsforskerne som finnes.

Norsk kjønnsforskning dreier seg med andre ord i all hovedsak om kvinneforskning, som nok kan skape interesse, men ikke entusiasme hos menn. Et økende antall menn reagerer negativt på kjønns-/kvinneforskernes indirekte diskriminering av menn ved å velge bort kjønnsforskningstemaer som setter søkelyset på gutter, menn og fedres kjønns- og likestillingsutfordringer. Hadde det vært omvendt, at 90 % av kjønnsforskerne hadde vært menn, og forskningstemaene mannsperspektivdominert, ville det sannsynligvis ført til skarp kritikk fra Likestillingsombudet. Hennes taushet er tankevekkende.

Dersom kjønnsforskerne ønsker å gjenvinne nordmenns tillit, må de gjøre seg tilliten verdig. Det kan bare gjøres ved å rekruttere flere menn til kjønnsforskningen, og utvide kjønnsperspektivet til også å inkludere gutter, menn og fedres kjønns- og likestillingsutfordringer. Behovet er stort og temaene mange. Man kunne f.eks. starte opp med å forske på årsakene til at ca. 40.000 barn ikke får se sin far i løpet av en vanlig måned, og hvilke konsekvenser dette får for barna, fedrene, mødrene og samfunnet.

Les hva NRK skriver om tematikken her:

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/kjonnsforskning-i-ubalanse-1.14549206?