HjemBli medlemTrenger menn et eget talerør?

Trenger menn et eget talerør?

Trenger menn et eget talerør?

Mener du kjønnsbalanse er viktig? Likestillingspolitikken på 1960 og -70-tallet hadde som mål å sikre like rettigheter og muligheter for kvinner som for menn. Til tross for at disse målene etter over femti års aktiv kvinnepolitikk og samfunnsinnsats i all hovedsak er oppnådd, er hovedfokuset fortsatt på kvinner. Kvinnefokuset har ført til at familie – og likestillingspolitikken er kvinnedominert, uten å fange opp de økende livs- og likestillingsutfordringer menn har. Dette bekreftes av likestillingsombud Hanne Bjurstrøm som i sitt avgangsintervju i Likestillingsnytt den 9.september 2021 erkjenner «Jeg skulle gjerne gjort mer for gutter og menn. Det er ikke helt rett fram for et likestillingsombud å løfte frem menn og gutters situasjon i Norge i dag» (Kilde: Reform.no).

Innen høyere utdanning utdannes det flest kvinner, både til sykepleiere, psykologer, leger, jurister. (Kilde: ssb.no). Unge gutter faller ut av videregående opplæring, noe som får følger for oss som samfunn. Det er også flest kvinner som både tar og får jobb i det offentlige, det være seg på familievernkontor eller i NAV.  

Om du må skille deg, vil du sannsynligvis treffe få menn i etatene du må ha kontakt med. Etter skilsmisse bor 66 prosent av alle barn hos mor, åtte prosent hos far, mens 26 prosent har delt bosted. (Kilde: ssb.no). Dette går særlig utover barna, men også den som blir sittende alene om systemet belønner den forelderen som saboterer samværsretten. Tror du menns perspektiv blir tilstrekkelig ivaretatt og sett i etater med få mannlige ansatte?

Og selvmordsstatistikken er heller ikke særlig gunstig for menn. Det kan være mange årsaker til at mennesker tar sitt eget liv, men av de 639 personene som tok sitt eget liv i 2020, var 467 menn.

«Trenger vi et eget talerør for menn?» Svaret kan synes som et ubetinget «JA»!  Skal vi oppnå et likeverdig samfunn, med like rettigheter, muligheter og plikter for alle, trenger vi likeverd, og ikke en ny kjønnskamp. Vi trenger et sterkt talerør som kan øve påtrykk på opinion, på presse og på myndigheter. Og vi trenger å bli mange medlemmer, så vi har mange i ryggen når vi skal øve dette påtrykket.

Meld deg inn i dag, her: https://mannsforum.no/bli-medlem/

Truls M Eskelund