HjemNettavisTrettebergstuen drar offerkortet

Trettebergstuen drar offerkortet

Leserinnlegget som følger er ført i pennen av MannsForums leder, Arne Børke.

Anette Trettebergstuem (Ap) går ut i Dagbladet og sier vi må se på coronakrisen med kjønnsbrillene på. For undertegnede kan det se ut som om Trettebergstuen har kledd på seg i overkant sterke feministbriller. Leser man artikkelen er inntrykket at kvinner systematisk kommer dårligere ut enn menn, og at forskjellene er betydelige.

Som vanlig når likestilling er tema, så blir fremstillingen også denne gangen svært unyansert fremstilt. Kvinner kommer verre ut fordi andelen kvinner som blir permittert i det private næringsliv er større enn for menn. Men at antallet menn som har blitt permittert faktisk er høyere enn for kvinner i alle aldersgrupper unntatt de fra 20 til 29 år sies det ingenting om. Tall fra NAV viser at mens det i januar var 11430 flere menn enn kvinner som var helt ledige, så hadde dette tallet i løpet av mars økt til 32602. Forskjellen mellom menn og kvinner som var helt ledige hadde altså nesten tredoblet seg fra januar til mars, og ingenting tilsier at ikke denne økningen har fortsatt. Og statistikk fra NAV i Agder viser at en betydelig større andel menn enn kvinner har søkt om dagpenger. Det er lite som tilsier at ikke det samme er tilfelle for resten av landet.

Men ikke nok med at kvinnene som blir ledige har det verst. Til og med når de ikke mister jobben har de det verre enn alle andre. For også de kvinnene som fortsatt har jobb har det verre. Så er du kvinne, så kommer du altså dårligere ut, uansett om du blir sendt ut i ledighet eller er så “uheldig” å beholde jobben i dagens situasjon.

Også hjemme er alt fokus på kvinnen som offer. Samtidig viser statistikk at en betydelig andel av de som utøver vold er kvinner. Og med Trettebergstuens retorikk om at kvinner er mye hardere rammet av dagens svingninger i arbeidslivet, så er det mange frustrerte kvinner i norske hjem i dag som gjør livene ekstra vanskelige for menn, fedre og barn. Og da kanskje spesielt barn. Statistikken viser nemlig at det faktisk er kvinner som utøver mest vold mot barn. Statistisk sett er det derfor større sannsynlighet for at det helvete Tretteberg beskriver at barna har gått igjennom faktisk er forårsaket av mor.

Og ikke minst må det nevnes alle de som bruker koronakrisen som påskudd for å bedrive samværssabotasje. Som leder i MannsForum opplever jeg nesten daglig henvendelser fra fortvilte fedre fordi mor til deres barn nekter å la barna se sin far. Ni av ti samværsforeldre er fedre, så her er det liten tvil om hvem som blir sterkest rammet, men verst er det for barna som trenger stabilitet og trygghet fra begge foreldre men som blir nektet dette av sin mor.

Når likestilling er tema og kvinner blir forsøkt fremstilt som ofre er det dessverre alt for ofte dårlig samsvar mellom fakta og påstander. I koronakrisen er det mange som sliter, både kvinner og menn. Noen mer enn andre på hver sine områder. I kampen for likestilling er det trolig lite produktivt å systematisk forsøke og fremstille det ene kjønn som mest utsatt når fakta tilsier at bildet er betydelig mer nyansert. Dette bidrar til polarisering og heving av konfliktnivå mellom partene, og er trolig lite produktivt med tanke på hva man ønsker å oppnå.

Trettebergstuen avslutter med generelle betraktninger om likestilling og nedarvede kjønnsrollemønstre. Men forslag til tiltak som kan redusere de forskjellene vi har glimrer med sitt fravær. Igjen er fokuset på offerrollen. Som leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk står Anette Trettebergstuen i en særstilling for å være pådriver for forslag som kan redusere disse forskjellene som hun beskriver. Som likestillingspolitisk virkemiddel vil en juridisk likestilling av foreldre som omsorgspersoner, også der disse ikke bor sammen, trolig ville være blant de viktigste tiltakene for å fremme en utvikling som reduserer kjønnsbaserte forskjeller i samfunnet i dag. Dagens barnelov støtter opp under gamle tradisjonelle kjønnsrollemønstre, og bidrar trolig i stor grad til at vi menn og kvinner tar de valgene vi tar når det gjelder omsorg for våre barn, som igjen påvirker mange av de kjønnsbaserte forskjellene vi har i samfunnet i dag.

Når får vi se Arbeiderpartiets kvinnenettverk fremme forslag som likestiller mor og far som omsorgspersoner for sine barn og med det være en pådriver for reell likestilling?

Arne Børke, Leder MannsForum

Merk: Dette debattinnlegget ble opprinnelig sendt til Dagbladet 05.05.2020. Tilbakemelding er pr 20.05.2020 fortsatt ikke mottatt.