HjemNettavisFrustrasjoner over NAV

Frustrasjoner over NAV

Har du frustrasjoner over NAV vedr. barnebidrag eller barnetrygd?

NAV er stevnet for retten i begge typer saker, for feil praksis.

MannsForum har kjempet for endring av NAV sin praksis gjennom 3-4 år uten at NAV har endret holdning. Vi ser derfor lite poeng i at bidragspliktige i forbindelse med barnebidrag bruker store ressurser på å kjempe sin egen sak.

Vi vil i stedet anbefale at man sender inn et kort skriv til NAV hvor man gjør rede for at man mener seg omfattet av feilpraksis som avventer avgjørelse i rettssystemet. I henvendelsen ber man NAV notere ned dette i saken. På den måten vil NAV kunne gjenfinne saken hvis det blir behov for omgjøring etter at saken er avgjort i rettssystemet. 

I stedet for å bruke ressurser i egen sak kan vi oppfordre folk til å støtte MannsForum sin sakførsel på vegne av de to pilotsaker ved å donere et beløp til vår spleis.

De som mener seg utsatt for NAV sin feilpraksis kan henvende seg til [email protected] med emnefelt «Brev til NAV om feilpraksis» for å få tilsendt et utkast til et brev.

Historikken og jussen bak saken

MannsForum har sammen med enkeltpersoner i lengre tid utfordret NAV sin praksis. Bakgrunnen er  at NAV fullstendig ignorerer alt hva som er inngått av avtaler om bosted og samvær. Unntaket er situasjoner hvor samvær øker. Da legger NAV avtalen til grunn og gjør motsatt slik at samværsfradrag ikke øker og dermed blir barnebidrag heller ikke redusert. I øvrige situasjoner legger NAV til grunn faktiske forhold uansett hvor lovstridige de er så lenge barnebidrag øker. Vi er glad for at i de fleste situasjoner er samværet faktisk det som er avtalt frivillig eller avgjort i en domsavgjørelse. For mange har NAV sin praksis dermed ikke betydning.
For de som derimot utsettes for samværssabotasje har dette naturligvis stor betydning. Dette medfører økt barnebidrag og at barn mister sin viktige rett til foreldrekontakt som kan være avgjort i en domsavgjørelse.

NAV belønner lovstridigheter

Selv om en forelder tilraner seg bostedet i strid med en dom i lagmannsretten mener NAV at det er faktiske forhold som skal legges til grunn. På den måten “belønnes” en forelder som ignorerer en norsk dom med barnebidrag. Denne situasjonen skal behandles av Høyesterett den 13 august 2024 jvf Barnebidrag til Høyesterett – Angriper Nav: – Far sabotert (dagbladet.no)

I saken som skal for Høyesterett pålegger NAV en far å betale bidrag til en mor som holder barnet ulovlig borte fra far. Far er bostedsforelder etter dom i Lagmannsretten. NAVs praksis står i sterk kontrast til at Stortinget har vært veldig tydelig på å ikke belønne lovstridigheter. Økonomi skal ikke være en faktor som gjør det vanskeligere å gjenopprette det som er avgjort i en domsavgjørelse. Derfor har Stortinget vedtatt en egen lov for å sette en stopper for dette, slik at foreldre som rettsstridig bortfører barnet til utlandet ikke lengre skal motta barnebidrag. Denne loven gjelder dessverre ikke internt i Norge. I forarbeidene til loven kom NAV med innspill om at loven ikke skulle gjelde i Norge.

Når det kommer til samværsfradraget så opplever veldig mange at bidraget blir fastsatt på bakgrunn av lavere samvær enn avtalt. Dette selv om det er bostedsforelder som hindrer samværet. Tall som NAV har levert til en arbeidsgruppe under BUFdir antyder at mellom 4 og 7% er utsatt for slik samværssabotasje.

Den eneste situasjonen hvor NAV ikke legger faktiske forhold til grunn er som nevnt kun hvis samværet øker i intervallet 0-50%. Ved økning til over 50% flytter NAV bostedet og pålegger plutselig bidragsmottaker i stedet å betale bidrag jvf saken for Høyesterett ovenfor. At NAV ikke reduserer bidraget når samværet øker opp mot 50% er etter MannsForums oppfattelse den eneste situasjonen hvor NAV praktiserer regelverket korrekt. Forskriften som regulerer forholdet er nemlig formulert slik:

§ 9.Samvær

Munnleg og skriftleg avtalt og offentleg fastsett samvær kjem som hovudregel til frådrag i tilskot utrekna etter § 1 til § 7 i forskrifta her. Der partane har ein avtale, men ikkje er samde om omfanget, skal det minste felles oppgitte samværet likevel leggjast til grunn. Dersom ein av partane ikkje gir opplysningar om omfanget av samværet, skal opplysningane frå den andre parten leggjast til grunn.

Regelen i første stykke gjeld ikkje dersom ein av partane hevdar at avtalen eller offentleg fastsett samvær og rettsforlik ikkje blir følgd opp, men samværet er lågare, og samstundes klart beviser at avtalen eller avgjerda ikkje kan leggjast til grunn.

Som det fremgår av ovenstående er det derfor tydelig at faktisk samvær IKKE kan legges til grunn hvis det er høyere enn avtalt. Derfor blir det feil når NAV i varselbrev om bidrag skriver at «Vi legger faktisk samvær til grunn». Dette har ført til frustrasjon hos en del samværsforeldre hvor bostedsforeldre nekter å skrive avtale om at det praktiseres mer samvær enn tidligere avtale tilsier.

Men spørsmålet som er brakt inn for retten er hva som menes med «og samstundes klart beviser at avtalen eller avgjerda ikkje kan leggjast til grunn». Altså i hvilke situasjoner er det at avtalen ikke kan legges til grunn?

MannsForum avventer rettens avgjørelse på dette, men i mellomtiden støtter vi oss på de to jussprofessorer Stransbakkens og Mørchs uttalelser i TV2, og analyse i en artikkel i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål datert 11 oktober 2022

Når det kommer til barnetrygd så er NAV også her av den oppfattelse at de faktiske forhold om hvor barnet oppholder seg skal legges til grunn. Dette er ikke MannsForum enig i selv om NAV har mange avgjørelser i Trygderetten å støtte seg på.

Avgjørelsene fra Trygderetten støtter seg i tur og orden på  tidligere avgjørelser i samme trygderett, altså det som betegnes «langvarig forvaltningsmessig praksis». Langvarig forvaltningsmessig praksis er det som oppstår når NAV har praktisert noe ganske lenge uten at noen har hatt mot til å ta NAV sin praksis til rette. Dette var det NAV ble dømt på i både EØS-skandalen, og også i den nyere sak om fedrekvoten i forbindelse med foreldrepenger

De tidligste avgjørelser i Trygderetten om retten til barnetrygd støtter seg på Avgjørelse 2010/2901 hos Sivilombudet. For det første omhandlet dette barnebidrag som reguleres av en annen lovgivning. For det andre så støttet Sivilombudet seg bare NAV sine egne uttalelser og rundskriv. Sivilombudet leste seg ikke opp på lovforarbeider

Men MannsForum har som med barnebidraget gått gjennom lovforarbeider og funnet flere steder hvor det refereres til at det er bostedet slik det avgjøres i barnelovens kapittel 5 som er bestemmende for hvem som har rett på barnetrygden. Kapittel 5 omfatter §36 som anfører at foreldrene avtaler, eller retten avgjør hvor barnet skal bo. 

Lovforarbeidene i Ot prp 57 2000-2001 har følgende bemerkning til §2 om vilkår for barnetrygd

Til Kapittel 2 Vilkår for barnetrygd

Første ledd sier at barnetrygd utbetales for barn under 18 år som er bosatt i Norge. Aldersgrensen er absolutt. Det er den barnet bor fast sammen med som har rett til barnetrygd. Ved vurderingen av hvem barnet bor sammen med er det reglene i barneloven kapittel 5 som skal legges til grunn. I gjeldende lov gis barnetrygden til den som forsørger barn. Forståelsen av forsørgerbegrepet i forhold til barnetrygd er andeledes enn det som for eksempel gjelder i forhold til reglene om barnebidrag etter barneloven kapittel 7. Forsørgelse i barnetrygdlovens forstand er allerede etter gjeldende lov knyttet opp mot hvem som har den daglige faktiske omsorgen for barnet.

[…..]

 I tilfeller der det ikke er meldt om flytting av barnet til folkeregisteret, men der det er godtgjort at barnet har hatt opphold hos den andre av foreldrene eller annen omsorgsperson i mer enn tre måneder, vil oppholdet kunne være å betrakte som nytt bosted i forhold til retten til barnetrygd. Dette vil ikke gjelde i tilfeller der barnet rettsstridig er fjernet fra den av foreldrene som det skal bo hos som ledd i f.eks en tvist om barnefordeling. Slike tilfeller må vurderes konkret.

Siste avsnitt inneholder følgende 3 setninger

  1. I tilfeller der det ikke er meldt om flytting av barnet til folkeregisteret, men der det er godtgjort at barnet har hatt opphold hos den andre av foreldrene eller annen omsorgsperson i mer enn tre måneder, vil oppholdet kunne være å betrakte som nytt bosted i forhold til retten til barnetrygd.
  2. Dette vil ikke gjelde i tilfeller der barnet rettsstridig er fjernet fra den av foreldrene som det skal bo hos som ledd i f.eks en tvist om barnefordeling.
  3. Slike tilfeller må vurderes konkret.

MannsForum er av den oppfattelse at selv om setning 3 anfører at «Slike tilfeller» må vurderes konkret, så medfører setning 2 at slik vurdering IKKE kan gjøres i situasjoner hvor barnet rettsstridig, dvs i motstrid med avtale, holdes holdes tilbake hos samværsforelder.

Til tross for ovenstående har NAV den praksis å også vurdere endring av bostedet når barnet er rettsstridig tilbakeholdt av samværsforeldre. MannsForum undrer seg hvordan NAV kan komme frem til at slik praksis er i henhold til regelverket

Rettslige prosesser koster penger og selv om MannsForum ikke liker det, så ser vi oss igjen nødt til å opprette en spleis for å få dekket noe av utgiftene til advokat.

Denne gang kan IKKE NAV få saken avvist. Dette fordi det er pilotsaker, som føres etter helt vanlige regler for søksmål. Pilotsaker er det NAV har ønsket seg hele tiden, mens MannsForum har forsøkt å få igangsatt gruppesøksmål. 

NAV har allerede bekreftet at prøving av forvaltningsvedtak innen barnebidragets område ikke blir foreldet.

Vi håper på din økonomiske støtte.

Se vår Spleis – https://spleis.no/376106