HjemNettavisStaten dypt uenig med 3 jusprofessorer om bidragsregler

Staten dypt uenig med 3 jusprofessorer om bidragsregler

Staten er dypt uenig med 3 jusprofessorer som tidligere uttalte til TV2 at NAV feilpraktiserer loven om barnebidrag. Staten hevder helt motsatt at det ikke finnes noe som helst grunnlag i lovforarbeidene som forhindrer at man kan legge “faktisk samvær” til grunn når det utøves samværssabotasje.

Les TV2 artikkelen: Juseksperter: – NAV-praksis i strid med loven

– MannsForum har mottatt statens tilsvar i saken mot NAV. MannsForum har hele tiden vært motstander av å føre søksmålet som pilotsaker. Dette fordi detaljer i den enkelte sak skal få så mye fokus at avklaringen av jussen kommer i bakgrunnen. Nå ser det dessverre ut til at MannsForums bekymring var berettiget. Staten gjør en iherdig innsats for å så tvil om hvorvidt det har foregått samværshindring eller samværssabotasje i sakene.


Vår bekymring har hele tiden vært at saken ville kunne få denne utviklingen når den ble ført som en pilotsak. Vi har likevel et håp om at tingretten ser dette forholdet, og faktisk leverer en dom som avklarer hva som ligger i uttrykket “rettsforlik ikkje blir følgd opp” slik det er formulert i forskriftens §9. For MannsForum er dette helt vesentlig å få avklart.

Det vil med en slik avklaring kan man ta tak i alle de enkeltsaker som har ligget på vent i mer enn 3 år.  I tillegg gjelder det også  alle de nye sakene som er kommet til i perioden, siden TV2 hadde fokus på bidrag ved samværssabotasje. Les mer om Samværssabotasje-serien hos TV2 på MannsForum sin hjemmeside.

Se utdrag fra tilsvaret til staten og høringsnotatet som begrunner loven. Høringsnotatet var en del av lovforarbeidene som sier hvordan lovgiver mener loven skal tolkes. Legg spesielt merke til teksten som MannsForum har uthevet.

Staten skriver i sitt tilsvar følgende:

Bl. § 71, 1. ledd om samværsfradrag og § 71, 3. ledd om forskriftshjemmel ble begge innført ved lov av 15.06.01 nr. 37. Forarbeidene til denne loven gir heller ikke grunnlag for å tolke forskriften § 9, 2. ledd innskrenkende, slik at bestemmelsen likevel ikke får anvendelse i tilfeller der det er bostedforelderen (bidragsmottaker), eller barnet som er skyld i at samværet ikke gjennomføres som avtalt eller fastsatt. Dette gjelder både barnelovens opprinnelige forarbeider og forarbeidene til endringen i barneloven av 12.12.08, som ble etterfulgt av en endring i bidragsforskriften, hvorved forskriften fikk sin nåværende ordlyd.(MannsForum har uthevet teksten)

Dette forbauser MannsForum, da det i Høringsnotatet tydelig fremgår følgende:

For avtaler uten tvangskraft er det den bidragspliktige som ”klart” må bevise at han/hun overholder avtalen. For avtaler/avgjørelser med tvangskraft er det bidragsmottakeren som ”klart” må bevise at den bidragspliktige ikke overholder avtalen/avgjørelsen. Dersom parten ikke klarer å oppfylle beviskravet, vil det i det første tilfellet ikke bli gitt fradrag for samvær, og i det andre tilfellet vil bidraget følge det fastsatte samværet. I begge tilfeller gjelder at den som får medhold, skriftlig kan stadfeste at det blir praktisert samvær etter en lavere samværsklasse. (MannsForum har uthevet teksten)

Samtidig skriver staten: 

Reelle hensyn taler i tillegg for statens syn. Statens tolkning innebærer ingen tilsidesettelse av hensynet til bidragspliktige til fordel for bostedsforelder (bidragsmottaker). De eneste interesser som favoriseres er barnets. Dette er i samsvar med regelverkets overordnede og primære formål, som jo er å sikre barnets rett til forsørgelse, jf. pkt. 4.2 ovenfor. (MannsForum har uthevet teksten)

Igjen har MannsForum vanskelig for å følge denne argumentasjonen. Forskriftens §9 annet ledd ville da også fastsette bidrag på bakgrunn av faktisk samvær i de situasjoner hvor samværet er større enn avtalt. Slike situasjoner påvirker også barnets forsørgelse på samme måte, men da hos bidragspliktige. 

MannsForum mener samlet sett at det er vanskelig å se at Staten opptrer ryddig i denne prosessen, og håper at tingretten synliggjør dette. For å ha mulighet til å vinne frem kreves det økonomiske muskler. MannsForum setter derfor stor pris på bidrag til å dekke våre advokatutgifter.

Se og støtt vår Spleis https://www.spleis.no/project/376106

Les mer om saken hos MannsForum her: Nye pilotsaker mot NAV – MannsForum. I bunnen av MannsForum sin artikkel er det linker til mange andre artikler om utviklingen i saken og jussen bak.

TV2 har mange artikler om samværssabotasje:
https://www.tv2.no/arkiv/samv%C3%A6rssabotasje 

Se også artikkelen Angriper Nav: – Far sabotert hos Dagbladet om en beslektet sak som skal føres for Høyesterett 13. august 2024. Det handler om en dom hvor retten dømte bosted til far som ikke blir fulgt av mor. NAV krever da barnebidrag fra far som er bostedsforeldre etter denne rettslige dommen.