HjemNettavisMannsForum avslører NAV

MannsForum avslører NAV

Barnebidragsskandalen.

Det er ingen hemmelighet at MannsForum har mange medlemmer som er frustrert over størrelse på barnebidrag og at bidraget er et av de områder det kommer flest spørsmål om.

MannsForum har derfor utarbeidet en egen innføring i regler om barnebidrag og fallgruver. Utarbeidelsen av denne inkluderte gjennomgang av forskrifter og lovforarbeider, for å sikre kvaliteten på den informasjon som står i denne.

NAV har feilpraktisert regelverket i mange år. 

MannsForum har også mange medlemmer, både menn og kvinner, som er utsatt for samværssabotasje og som følge av dette har opplevd at barnebidraget har blitt økt. Dette til tross for at det i §9 i forskrift om barnebidrag ganske tydelig fremgår at avtale/fastsatt samvær som hovedregel skal legges til grunn ved beregning av samværsfradrag. 

NAV sin feilpraktisering oppstår fordi 2. ledd i ovenstående paragraf nevner at det finnes en unntaksregel i de tilfeller hvor det kan være urimelig å legge hovedregelen til grunn, men forskriften i seg selv sier ingenting om hva som kan gjøre at det vil være urimelig å legge det avtalt samvær til grunn.

MannsForum ble noe stuss over å se vedtak fra NAV med følgende tekst

Dette betyr jo at hovedregel om at avtalt samvær skal legges til grunn er satt helt ut av kraft. MannsForum besluttet seg derfor til å gå enda dypere inn i saken og finne ut av om det i lovforarbeidene skulle eksistere føringer for når unntaksregelen skulle brukes, for slik NAV formulerer sine vedtak er det klart NAV alltid legger faktisk samvær til grunn og at faktisk samvær derfor er hovedregelen, til tross for 1. Ledd i forskriftens §9 sier at avtalt samvær skal legges til grunn.

Lovforarbeidene viser tydelig at samværssabotasje ikke skal belønnes

Lovforarbeidene består dels av Odelstingsproposisjonen Ot. Prp 43 (2000-2001) og tilhørende dokumenter fra behandling i stortingets familie og kulturkomite. Dokumenter fra behandlingen i komiteen er også offisielt tilgjengelige. Både komiteens innstilling og stortingets vedtak dokumenterer at det var enighet om at det som sto i Odelstingsproposisjonen var en korrekt måte å håndtere samværsfradraget på.

Og hva står så i denne Odelstingsproposisjon? Jo, om det å ha en hovedregel som bygger på avtalt samvær står følgende på side 80:

Om unntaksregelen og når den skal anvendes står følgende nederst på side 80:


Det er således ganske klart at hovedregelen er til for å motivere bidragmottaker til å sende barnet på samvær, men unntaksregelen er til for å straffe en samværsforelder som ikke er villig til å ha barnet på samvær. 

MannsForum sitt arbeid videre for å avsløre NAV sin feilpraktisering. 

Etter at MannsForum fant frem til disse formuleringene i lovforarbeidene begynte gravingen for å finne ut om det var kommet nye regler for når unntaksregelen skulle brukes. Dette ble avklart med et relativt uskyldig brev til Barne- og Familiedepartementet i oktober 2019, hvor vi ba om å får opplyst når det var skjedd endringer i bidragsreglen siden 2003. Vi fikk først svar godt 2 mnd senere etter å ha purret Barne- og Familiedepartementet.

Etter å ha gått gjennom disse endringer og forarbeidene til disse kunne vi konstatere at det ikke var utført noen endringer på unntaksregelen.

MannsForum fulgte da opp med å gå hardere på Barne- og Familiedepartementet (BFD) og konfrontere dem med hvordan NAV praktiserer regelverket og direkte spørre dem når regelverket var endret, slik at faktisk samvær skal legges til grunn. Også dette brev brukte BFD 2 mnd å svare på og også her måtte det en purring til før vi fikk svar. Svaret inneholdt ikke opplysninger om at det var gjort noen endringer i når unntaksregelen skulle brukes.

Et slikt unnvikende svar fra BFD medførte at vi skrev ennå et brev, denne gang hvor vi konfronterte BFD med de to tekster fra lovforarbeidene som er gjengitt ovenfor. Også her måtte det en purring til før vi fikk svar, men denne gang brukte BFD 3 måneder på å svare uten at svaret ga noen større klarhet i saken. MannsForum fulgte opp med nytt brev til BFD hvor de ble utfordret på NAV sin praksis. Svaret fra BFD ga fortsatt ingen oppklaringer, men denne gangen ble det fra BFD sin side i brevet avsluttet med den korte kommentaren om at “Departementet har ikke mer å tilføye i denne saken”.


NAV er også informert om MannsForum sine funn, men nekter omgjøring.

Parallelt med kommunikasjonen med BFD har også NAV fått muligheten til å sjekke om praktiseringen har vært i henhold til regelverket. Dette er skjedd ved at MannsForum har involvert seg direkte i en klagesak til et av våre medlemmer. Vi gjort dette ved at MannsForum langt på vei har skrevet klagen på vegne av medlemmet for å sikre at den nødvendige informasjon fra lovforarbeidene var tilgjengelige for saksbehandleren. Likevel fastholdt NAV at samværsfradraget skulle fastsettes på bakgrunn av det lavere og saboterte samvær. Dette medførte at MannsForum på vegne av medlemmet skrev til BFD og spurte om dette virkelig kunne være riktig, denne gang med NAV sin argumentasjon vedlagt brevet. BFD gjorde som de så ofte gjør i saker vedrørende  barnebidrag, nemlig oversendte spørsmålet til NAV sentralt nemlig Arbeids- og Velferdsdirektoratet, avd for Regelverk og Rutiner. Også herfra var svaret det samme nemlig at NAV praktiserer lovverket etter reglene.

Nå var tiden inne til å gå videre.
Siden verken BFD eller NAV hadde fremført dokumentasjon som gikk i mot eller bekreftet det vi hadde funnet vurderte MannsForum at det var nødvendig med juridisk bistand og to advokater tok oppgaven på dugnad. Begge advokater bekreftet uavhengig av hverandre at her var det noe å gå videre med. 

I etterkant av dette ble det også sendt informasjon til barnelovutvalget med kopi til Barne- og Familiedepartementet hvor det ble opplyst om NAV sin feilpraksis med henvisning til den dokumentasjonen MannsForum hadde funnet frem til som bekrefter dette. Det var derfor med undring at MannsForum ikke kunne se noen tegn på at dette i det hele tatt var vurdert da barnelovutvalgets NOU ble publisert. 

Så ble enda et brev sendt til Barne- og Familiedepartementet. Denne gang med adresse til Kjell Ingolf Ropstad hvor det ble bedt om et møte. I dette brevet ble det informert om at MannsForum hadde dokumentasjon på at NAV praktiserer fastsettelse av bidrag feil der det blir utøvd samværssabotasje, og det ble henvist til et tidligere brev sendt til BFD som i detalj forklarte hvorfor NAV sin praksis er feil. Dette tilbudet om møte med Ropstad ble avvist.

MannsForum så da ingen flere muligheter for å løse dette gjennom dialog med byråkratiet. Nå var det bare å vente på den riktige anledning for å få dette ut i media for å få gjort politikere og allmennheten kjent med NAV sin feilpraksis som har pågått i en årrekke. Da TV2 i september hadde artikkelen om Maria som var utsatt for samværssabotasje så MannsForum muligheten. MannsForum tar kontakt med TV2 og legger frem dokumentasjonen som viser at NAV bedriver feil praksis ved fastsettelse av barnebidrag i samværssabotasjesaker og at de har gjort dette i mange år. TV2 fattet umiddelbart interesse og tok initiativ til egne undersøkelser samtidig som MannsForum ga TV2 ytterligere dokumentasjon som underbygget våre konklusjoner.

TV 2 har brukt egne ressurser og på eget initiativ kontaktet juridisk ekspertise og kompetanse på området for å få saken belyst fra noen av de fremste ekspertene på fagfeltet.På grunn av sakens omfang og alvorlighet har TV2 brukt tid for å gå svært grundig til verks før de har sluppet saken. MannsForum har i mange år etterlyst større oppmerksomhet om de urimeligheter svært mange foreldre opplever på grunn av dagens mangelfulle barnelov. Vi er derfor svært fornøyd med at TV2 denne høsten har begynt å se på dette temaet og at de tok vår henvendelse alvorlig og gikk grundig inn i saken.

Men for MannsForum er dette ikke noen grunn til å lene seg tilbake og slappe av.

Neste store utfordring for MannsForum er nå få gjennomgått NOU 2020:14, Ny Barnelov, Til barnets beste, slik at vi kan komme med grundige høringsinnspill, slik at vi forhåpentlig får konkretisert de føringer som ligger i NOU’en enda mer, og får endret de som ikke er til barnets beste. MannsForum ser allerede nå at denne NOU legger opp til enda mer konflikt enn tidligere barnelov, ved at det er enda færre føringer for hva som kan anses som barnets beste enn i den gjeldende barnelov.

Så her er det bare å brette ermene opp i igjen, men vi skulle veldig gjerne ha hjelp av medlemmene, for alt gjøres på dugnad. Føler du at du har lyst på å bidra ikke nøl med å ta kontakt på [email protected] og skriv hva du kunne ha lyst på å bidra med.