HjemNettavisSøksmål mot NAV avvises igjen

Søksmål mot NAV avvises igjen

Lagmannsretten avviser søksmål mot NAV og MannsForum anker nå til Høyesterett.

MannsForum sitt søksmål mot NAV om hvordan samværsfradraget skal beregnes når samværsavtalen ikke overholdes av bostedsforelder, er også blitt avvist av Borgarting Lagmannsrett. Avvisningen blir nå anket til Høyesterett. 

Tidligere ble det endret fra et gruppesøksmål med medlemmer av foreningen til at MannsForum som forening står som saksøker i det som betegnes som et “fastsettelsessøksmål”. Det betyr at det ønskes en dom som fastsetter at NAV sin praksis er feil. Les mer her

MannsForum står uforstående til Regjeringsadvokatens strategi med å få saken avvist, men vi har kjennskap til at det ikke bare er denne ene saken mot NAV som det jobbes hardt med å få avvist. I saken om fedrekvoten var  Regjeringsadvokatens strategi å trenere saken lengst mulig. 

MannsForum har forøvrig et medlem som har forsøkt seg med to saker mot NAV. I de to sakene forsøker også NAV å få retten til å avvise søksmålet. MannsForum stiller spørsmål ved hvorfor NAV ikke ønsker lovligheten av praksis prøvd i retten, men setter det i forbindelse med Arbeids- og velferdsdirektoratets seneste utlysing av stillinger. Her søkes det etter  to jurister hvor en del av deres arbeidsbeskrivelse er å utfordre handlingsrommet og praksis. MannsForum spør om det etterhvert er slik at det er forvaltningen som selv definerer reglene, ved å utfordre lovgiver, hvis reglene ikke passer inn i forvaltningens egenoppfattelse. 

Det er to år siden jussprofessorer uttalte på TV2 at NAV sin praksis ikke er i tråd med lovforarbeidene. MannsForum er veldig skuffet over at lovforståelsen ikke er prøvd for domstolene, selv etter to år.

NAV slipper uansett ikke unna at saken blir prøvd for retten, men MannsForum håper virkelig at vi kan unngå å føre enkeltsaker. En slik sakføring vil føre til eksponering av enkeltpersoner i  media, alternativt at sakene går for lukkede dører. Det siste har vi akkurat sett i sak 22-101970TVI-TOSL01 som omhandlet hvordan NAV fastsetter bostedet. I denne dom fikk saksøker medhold i at NAV hadde begått en rettsanvendelsesfeil, men likevel fant retten en måte å unngå å ugyldiggjøre vedtaket. Hvis saken ender som et pilotsøksmål frykter vi at det samme vil skje i vår sak. Dommen nevnt ovenfor kan rekvireres fra Oslo Tingrett for de særlig interesserte.

Link til avgjørelsen 23-013908ASK-BORG/04 fra Borgarting Lagmannsrett,