HjemNettavisAt likestillingsombudet ikke kjenner saker hvor menn er diskriminert som kjønn er...

At likestillingsombudet ikke kjenner saker hvor menn er diskriminert som kjønn er feil

LIKESTILLINGSOMBUDETS PROVOSERENDE SVAR PÅ MANNSFORUMS BREV TVINGER MANNSFORUM TIL Å TA AV HANSKENE

Mannsforum sendte i begynnelsen av juli et brev til Likestillingsombudet der vi påpekte direkte feil i Ombudets uttalelse om at «Ombudet ikke har hatt saker på bordet fra menn som mener seg diskriminert pga. kjønn», og beskrev en rekke områder der MannsForum dels tidligere har gjort Ombudet oppmerksom på diskriminering av menn og fedre, og dels gjentok og utvidet disse med en mer omfattende beskrivelse. Vi foreslo til slutt et møte der vi kunne utdype og drøfte disse likestillingsutfordringene.

Etter over tre måneders betenkningstid kom Likestillingsombudet med et provoserende svar som i hovedsak unnskylte seg med misforståelser, og forsvarte Likestillingslovens diskriminering av menn i lovens formålsparagraf §1: «Loven skal særlig sikte på å bedre kvinners stilling», ettersom «det oftere vil være behov for å løfte frem jenter og kvinner».  Ombudet tillot seg også å klage på at «all diskusjon om menn og likestilling handler om menn og fedrekvote», uten å innrømme at hun selv er en viktig er en del av problemet, ved at hun ikke selv løfter frem noen av de andre områdene der menn blir diskriminert, eller er underrepresentert, som påpekt i vårt brev. Ombudet ignorerte helt vårt forslag om et møte.

MannsForum lar seg selvfølgelig ikke avspise med et slikt «billig» svar. Nå tar vi av hanskene og svarer ombudet med kopi til både Regjering og Storting. Hanne Bjurstrøm mangler seriøs interesse for menns likestillingsutfordringer, og er mer «Kvinneombud» enn Likestillingsombud. Hun bør ikke få forlenget sitt åremål. Vi trenger et nytt ombud, og selvfølgelig helst mannlig, denne gang!

Les Mannsforums brev

Les Ombudets svar