HjemNettavisLikestillingsombudets provoserende svar tvinger MannsForum til å ta av hanskene

Likestillingsombudets provoserende svar tvinger MannsForum til å ta av hanskene

[email protected]

Mannsforum sendte i begynnelsen av juli brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Der påpekte vi direkte feil i ombudets uttalelse til Dagens Næringsliv om at «Ombudet ikke har hatt saker på bordet fra menn som mener seg diskriminert pga. kjønn». Vi beskrev i brevet vårt en rekke områder der MannsForum dels tidligere har gjort ombudet oppmerksom på diskriminering av menn og fedre. Dels gjentok og utvidet vi disse med en mer omfattende beskrivelse. Vi foreslo til slutt et møte der vi kunne utdype og drøfte disse likestillingsutfordringene.

Etter over tre måneders betenkningstid kom Likestillings- og diskrimineringsombudet med et provoserende svar. I hovedsak unnskylte ombudet seg med misforståelser. I tillegg forsvarte hun likestillingslovens diskriminering av menn i lovens formålsparagraf §1: «Loven skal særlig sikte på å bedre kvinners stilling», ettersom «det oftere vil være behov for å løfte frem jenter og kvinner».  Ombudet tillot seg også å klage på at «all diskusjon om menn og likestilling handler om menn og fedrekvote», uten å innrømme at hun selv er en viktig del av problemet. Dette fordi hun selv ikke løfter frem noen av de andre områdene der menn blir diskriminert, eller er underrepresentert, som påpekt i vårt brev. Ombudet ignorerte helt vårt forslag om et møte.

MannsForum lar seg selvfølgelig ikke avspise med et slikt «billig» svar. Nå tar vi av hanskene og svarer ombudet med kopi til både Regjering og Storting. Hanne Bjurstrøm (avbildet under) mangler seriøs interesse for menns likestillingsutfordringer, og er mer «Kvinneombud» enn Likestillings- og diskrimineringsombud. Hun bør ikke få forlenget sitt åremål. Vi trenger et nytt ombud, og selvfølgelig helst mannlig, denne gang!

Brev til likestillingsombudet angående diskriminering av menn

Likestillingsomburdets svar til MannsForum