HjemNettavisSøksmål mot NAV går inn i en ny fase, men stopper ikke...

Søksmål mot NAV går inn i en ny fase, men stopper ikke opp

Sakens historikk:

I juni 2021 stevnet en gruppe foreldre NAV for å få slutt på praksisen at NAV belønner samværssabotasje med økt barnebidrag. Stevningen er begrunnet i lovforarbeidene i Odelstingsproposisjon 43 fra 2000-2001 hvor det fremgår følgende om hvorfor avtalt samvær skal legges til grunn:


– I tilfeller hvor bidragsmottaker boikotter avtalt/fastsatt samvær vil dette få negative økonomiske konsekvenser for bidragsmottaker dersom bidraget i utgangspunktet er redusert for samvær. En løsning hvor avtalt/fastsatt samvær legges til grunn for samværsfradraget kan dermed fremme økt ansvarlighet hos bostedsforelderen i forhold til å tilrettelegge for samvær mellom bidragspliktige og barnet.

I dagens praksis har NAV ignorert denne begrunnelse i lovforarbeidene, når NAV uansett årsak til det reduserte samvær legger til grunn unntaksbestemmelsen i forskriftens §9 annet ledd for samværsfradraget.

Mannsforum har som grupperepresentant forsøkt å reise søksmålet som et gruppesøksmål, men Oslo Tingrett var i tvil, og etter en nesten 6 måneder lang prosess ble gruppesøksmålet avvist. Forsøket på å få inn saken som et gruppesøksmål ble anket helt til høyesterett, som før ferien, og etter tilnærmet 7 ukers behandlingstid kom til at anken om gruppesøksmål som prosessform, måtte forkastes da de mente at den ikke ville føre frem. Nærmere begrunnelse fikk vi ikke. Tvisteloven gir Høyesterett muligheten til å avvise saker uten nærmere begrunnelse ved å anføre at «det er klart at anken ikke vil føre frem».

Denne konklusjon fra høyesterett gjorde at vi måtte tenke nytt, når gruppesøksmål ikke ble akseptert. 8 august fikk vi imidlertid et brev fra dommer, som ba partene avklare hva de forestiller seg av den videre prosess. Regjeringsadvokaten sendte inn et prosseskriv hvor de argumenterte for en pilotsak. MannsForum mener dog at et fastsettelsessøksmål er den beste prosessform, da det vil belyse det rent juridiske, og ikke om unntaksregelen har vært anvendt korrekt i den aktuelle sak som skulle føres som pilotsak.

Mannsforum har i denne forbindelse avsluttet samarbeidet med Advokatfirmaet Sølverud, og vil fortsette videre prosess med Advokatfirma Øyvind Østberg.

Det er beklagelig at rettsprosessen har dratt ut i tid, med tilnærmet et år. Men vi har gjort oss viktige erfaringer med gruppesøksmålet, og disse ligger bak vårt ønske å kjøre videre med et fastsettelsessøksmål.


Veien videre

17. August sendte regjeringsadvokaten sitt svar på rettens brev. Ikke overraskende ønsker regjeringsadvokaten at saken føres som et pilotsøksmål. Vi har grunn til å tro at dette har sin årsak i at regjeringsadvokaten ønsker at bidragsmottaker aktivt skal trekkes med i saken.


Mannsforum sendte inn prosesskriv 25 august som kan ses i denne link; MannsForum prosesskrift

Mandag den 29 august mottok vi så brev fra dommer om at regjeringsadvokaten har fått frist til 9 september til å svare på dette prosesskrift. Vi håper at retten vil treffe avgjørelse om søksmålsform umiddelbart etterpå. Slik Mannsforum ser saken så bør det ikke være hindringer for at Mannsforum reiser søksmålet i eget navn. Regjeringsadvokaten har ikke protestert mot at Mannsforum som forening kan være grupperepresentant. Det fremgår av tvistelovens §35-9 annet ledd at den som kan reise søksmål etter §35-3 kan være en grupperepresentant, så når regjeringsadvokaten mener at Mannsforum bør være grupperepresentant, bør man også formode at regjeringsadvokaten mener at vi som forening også kan reise søksmålet. Av tvisteloven §35-3 fremgår at en forening kan reise gruppesøksmål når det har sitt naturlige virke innen område som gruppesøksmålet naturlig omhandler. Dette ligger innen Mannsforum sitt virke, og norsk rett har tradisjon for å gi foreninger ganske store muligheter for å reise søksmål nettopp innen sitt virkeområde. Dette var et av argumentene som i høringssvarene ble brukt av fagmiljøer, for hevde at gruppesøksmål ikke var nødvendig å innføre i norsk rett.

Mannsforum ser dermed frem til at søksmålet endres til et fastsettelsessøksmål, med Mannsforum som saksøker. Om det mot formodning blir avvist at gruppesøksmålet kan endres til et vanlig fastsettelsessøksmål, vil Mannsforum sende inn en ny stevning, uavhengig av gruppesøksmål. Det vil si at en avvisning av at vi kan endre søksmålstypen, bare blir en formalitet med en forsinkelse av prosessen til følge, intet annet.

Saken vil uansett bli prøvd for retten. Det er bare et spørsmål om NÅR.

  • Mer som dette:
  • NAV