HjemNettavisLikestillingsombudet sover på vakt

Likestillingsombudet sover på vakt

Sammendrag av brev fra Mannsforum til LDO av 10.6.2020

LIKESTILLINGSOMBUDET SOVER PÅ VAKT

Likestillingsombudet påstår i et intervju i DN 14.05. i år at hun ikke har hatt saker på bordet om menn som mener de er diskriminert. Det til tross for at MannsForum og andre i brev, møter og e-poster over mange år har tipset/informert ombudet om den mannsdiskriminerende forskjellsbehandlingen av menn og kvinner i samfunnet, ikke minst i selve Likestillingsloven. Likestillingsombudets påstand vitner om at hun enten ikke følger med i timen, eller at hun ikke tar menns klager om kjønnsdiskriminering på alvor. MannsForum har derfor funnet det nødvendig å skrive et nytt brev der vi minner henne på alle områder der menn og fedre, ikke bare føler seg, men faktisk blir diskriminert:

  1. Likestillingsloven diskriminerer menn ved å favorisere kvinner foran menn.
  2. Barneloven og forvaltningen av denne diskriminerer i praksis fedre ved å favorisere mødre foran fedre.
  3. Den kvinnedominerte omsorgen og undervisningen i barnehager og skoler er bedre tilpasset jenter enn gutter. Jenter gjør det bedre enn gutter i neste alle fag.
  4. Mangelen på interesse for og tiltak for kjønnsbalanse og flere menn i kjønnssensitive yrker virker kjønnsdiskriminerende.
  5. Statlige virksomheter diskriminerer menn ved å prioritere kjønnsbalanse i mannsdominerte yrker og arbeidsområder foran kjønnsbalanse i kvinnedominerte virksomheter/offentlig sektor.
  6. Universiteter og høyskoler diskriminerer menn ved å gi kvinnelige studenter ekstra kjønnspoeng på over hundre mannsdominerte studier/-områder, men mannlige studenter ekstra kjønnspoeng på bare et fåtall (5) kvinnedominerte studier/- områder.
  7. Statens helsepolitikk diskriminerer menn ved å prioritere kvinners helse foran menns helse.
  8. Domstolene praktiserer ulikhet for loven, og diskriminerer menn ved at menn får strengere staff enn kvinner for samme forbrytelse.
  9. Kjønnsforskningen er sterkt kvinnedominert og ideologisk (feministisk) og diskriminerer menn i valg av forskningstemaer og vinkling.

Les MannsForums forslag til Likestillingsombudet, og etter 40 år med kvinnelige ombud bør stillingen nå gå til en mann!

Les hele brevet her