NøkkelordHøyesterett

Nøkkelord:Høyesterett

MannsForum anker gruppesøksmålet til Høyesterett

Mannsforum har anket lagmannsrettens avvisning av at gruppesøksmålet til Høyesterett

Dansk høyesterettsdom: – Et paradigmeskifte – Mor dømt

En mor som har begått samværssabotasje ble i dansk høyesterett nylig fradømt foreldreansvaret, mens faren på sin side vant fullt foreldreansvar. Det har bragt...

Koronaviruset tydeliggjør svakhetene i barneloven

Koronapandemien har sterk innvirkning på livene våre. En av gruppene som virkelig merker det, er samværsforeldre.

Foran eit vegskilje

I fem av sju saker er Noreg nå dømd av EMD for brot på barns rettar til familie- og privatliv

Biologiske bånd nedvurderes i barnelovssaker

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) tar et fundamentalt oppgjør med det syn som preger norsk barnevern

Høyesterett 2019 – Delt foreldreansvar forhindrer ikke at barn flyttes ut...

En lovendring i 2016 åpnet for at omsorgsforelder kan flytte utenlands med felles barn uten "særlige grunner".

NØKKELORD